Llengua castellana per a nouvinguts

S’imparteixen dos nivells.

Castellà inicial: Va adreçat a persones que han arribat fa poc temps al país i/o tenen poques competències en llengua castellana. Es treballa fonamentalment la llengua oral.

Castellà bàsic: Va adreçat a persones que han adquirit un domini mínim de llengua castellana però els hi manquen encara competències comunicatives i fluïdesa oral.