La nostra escola

  • Entenem l’escola com una Comunitat Educativa, que fomenta i facilita la participació. Oberts i predisposats a col·laborar en totes les iniciatives del Municipi.
  • Potenciem l’ensenyament del català com a llengua vehicular de l’escola però alhora considerem també important l’aprenentatge de les competències lingüístiques en castellà i anglès.
  • Ens definim com escola aconfessional i considerem la religió com a discurs mític que ajuda a comprendre la nostra història així com moltes manifestacions artístiques i culturals.
  • Treballem perquè els alumnes siguin part activa i participativa de la identitat del centre, desenvolupant les competències socials i l’educació emocional per ajudar als nens i les nenes a ser millor persones, oferint-los espais de autoconeixement, reflexió i estratègies de la relació interpersonal que els permeti ser competents socialment, millorant la convivència i promovent un entorn més humà i enriquidor.
  • Treballem per la inclusió de l’alumnat que presenta discapacitats o deficiències greus i permanents que estan atesos en les unitats de suport intensiu per l’escolarització inclusiva (SIEI). La Comunitat Educativa vetllarà per que aquest alumnat se senti acollit a l’escola, tant en els diferents grups de referència com dins de la dinàmica escolar. Aquest intercanvi és enriquidor per a tothom.
  •  Estem oberts a les innovacions i canvis del món que ens envolta, intentant estar a prop de l’actualitat, de les noves tecnologies de la informació, i dels avenços de la nostra societat.
  • Treballem per la millora del medi ambient, desenvolupant actituds positives de cura i sensibilitat cap a l’entorn.