Consell escolar

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Al Consell Escolar hi ha representats tots els col•lectius que intervenen a la comunitat educativa: professorat, alumnat, personal d’administració i serveis i representant de ajuntament.

El Consell Escolar del Centre està format per 15 membres, que s’elegeixen per un període de 4 anys i es renoven per meitats cada 2 anys.

Composició
Director/a, cap d’estudis, un/a representant de l’ajuntament, un/a representant de l’AMPA, 5 membres del claustre, 4 pares i/o mares d’alumnes, un/a representant del personal d’administració i serveis i el/la secretari/a de l’escola, que actua amb veu i sense vot.

Informacions, presentacions i/o acords presos