Consell escolar

És l’òrgan de govern del centre educatiu. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació. Aquest any hi havia d’haver eleccions al consell escolar, per tal de renovar-lo parcialment. Degut a la pandèmia, les eleccions s’ajornen un curs escolar. Per a més informació, cliqueu aquí.

Les seves funcions són entre altres:

  • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.
  • Elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual.

Acords consell escolar 122, 123,124, extraordinària, 125,126 i 127