Consell escolar

Funcions del Consell Escolar de Centre

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les
  sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars
  complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el
 11. Participar en les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.