BEQUES/AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR curs 2021-2022

S’HA OBERT EL PERÍODE PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD D’AQUESTS AJUT.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

1. Model normalitzat de la sol·licitud complimentat amb el núm. IDALU de l’alumne/a (l’escola us la pot facilitar)
2. Volant de convivència actual.
3. Còpia del NIF/NIE vigent o, en el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família dels
membres de la unitat familiar.
4. Si escau, certificat d’ajuts o subvencions rebuts al 2020 (exemple Certificat d’habitatge)
5. En cas de no tenir obligació de fer la declaració de renda, caldrà presentar la documentació necessària per
acreditar la situació econòmica familiar.

CALENDARI: Fins dimecres, 26 de maig, podeu presentar les vostres sol·licituds al centre.

(Atenció:Les que arribin fora d’aquesta data seran fora de termini i no es podran tramitar, per el curs 2021-22, excepte, que siguin noves matricules a Catalunya, o bé que hagin tingut un canvi RADICAL en els seus ingressos, confirmat per serveis socials.)

HORARI: Dijous i divendres de 9-10  a Direcció per entregar la sol·licitud o consultar dubtes.

Per a més informació podeu consultar el web:

https://www.altemporda.org/portal/culturaensenyament/ensenyament/menjador-escolar