Salut

A l’escola no es donaran medicaments; excepte si els pares ho sol·liciten al centre, acompanyant la sol·licitud  amb la prescripció mèdica.

No es pot venir a l’escola quan un alumne està malalt, té febre o polls.

Els pares comunicaran a l’escola la informació rellevant o observacions mèdiques sobre el seu fill.

En cas de malaltia o accident dins l’horari lectiu, el centre avisarà als pares o familiars. En cas de no localitzar-los, s’atendrà la situació amb diligència, d’acord amb la normativa vigent.

medicaments