Projecte de Reutilització i Socialització de llibres de text

L’ús compartit i la reutilització dels llibres de text contribueixen al foment de l’equitat i fan vius, entre l’alumnat i les seves famílies, valors com ara la coresponsabilitat i la solidaritat. A més, la cura dels llibres i del material didàctic d’ús comú i la seva conservació per a una reutilització posterior suposa un estalvi econòmic per a les famílies i aprofundeix en la idea de societat sostenible.

Objectius:

Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari, rendibilitzant els costos.

Introduir d’una manera pràctica en l’educació dels nens i nenes valors com:

el saber compartir,

la solidaritat,

la igualtat,

el respecte al bé comú,

la responsabilitat i la cura dels materials comunitaris,

la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos,

el consum racional i sostenible, i l’estalvi ecològic i econòmic.

Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa, garantint la igualtat d’oportunitats en les condicions d’escolarització a tot l’alumnat.

Fomentar la cooperació i col·laboració entre els estaments de la comunitat educativa: alumnat, famílies i professorat.

Fomentar la solidaritat i la integració entre famílies a través de la participació d’un projecte comú.

Millorar quantitativament i qualitativa els recursos didàctics disponibles al centre.

 En definitiva, des d’una idea inicial sustentada en avantatges econòmics s’ha passat a un reforç de l’educació en valors com són el respecte per allò que és de tots, el compartir materials comuns, la solidaritat i l’esperit cooperatiu.

 Antecedents.

El Ceip Mowgli va iniciar l’experiència de socialitzar els llibres de text el curs 1997-1998 arran d’una proposta del Claustre de Mestres. Un cop posats d’acord tots els estaments de la comunitat educativa (Consell Escolar i AMPA) es decidí que fos aquesta última l’encarregada de gestionar el projecte.

Donat que és a partir de Cicle Mitjà on els llibres de text no són fungibles es restringí aquest Projecte als cursos de 3r a 6è d’Educació Primària. El Claustre de Mestres va aprovar el llistat de material no fungible necessari i l’AMPA va procedir a la seva compra. El mes de setembre es procedeix al lliurament dels llibres de text a tots els associats de l’AMPA, juntament amb la compra que aquests realitzen de la resta de material (quaderns i llibres d’activitats) que són fungibles.

 Funcionament.

En iniciar els alumnes el 3r curs es comprometen per escrit, juntament amb els seus pares o tutors, a tenir cura dels llibres rebuts i a fer-ne efectiu el reintegrament si són retornats malmesos per qualsevol altra causa que no sigui la produïda pel natural desgast. De totes maneres, tant en iniciar el curs com durant el mateix es recorda als alumnes la necessitat que tenen de tenir cura dels llibres i del seu bon ús.

A final de curs els tutors examinen l’estat dels llibres que si és satisfactori són recollits i guardats per al curs següent. En cas contrari són retornats a l’alumne juntament amb una nota per als pares perquè en facin efectiu el seu reemborsament.

A partir de la participació en el ‘Programa Cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari’ convocat segons la Resolució EDC/1434/2005 de 9 de maig (DOGC 4384 – 13/05/2005), s’estableix una Comissió de seguiment i gestió de llibres de text al sí del Consell Escolar del centre.

 Valoració.

La valoració de la marxa del Projecte després de tots aquests cursos és positiva. A hores d’ara ningú es qüestiona la viabilitat del projecte, tothom ho considera el més natural i és considerat una experiència positiva, tant per als alumnes (que treballen de forma pràctica els valors esmentats en els Objectius) com pels pares (que s’estalvien una bona pila de diners).