Consell escolar

El CONSELL ESCOLAR  és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Depenent de si el centre és públic o privat concertat, la composició del consell escolar també pot variar.

El consell escolar de cada centre pot designar un dels seus membres com a responsable per impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels nostres alumnes,  fills i filles.

Aquest curs 2019-2020 en el primer Consell  es procedirà a la substitució de Luisa Padilla, mare d’un alumne que ha passat a l’institut, per la persona següent en la llista resultant de les darreres eleccions  del dimecres 28 de novembre de 2018 i que es va constituir formalment el dimecres 19 de desembre de 2018 .

També després de les eleccions municipals, la  persona representant de l’Ajuntament serà la regidora d’educació Laia Torroella.

Aquesta és la seva actual composició, en total 17 membres:

1 Representant de l’ajuntament: Laia Torroella Figueras.

6 Representants dels pares: Bruna Fañé Bolívar, Imma Prados Pagès, Laura Romero Torres, Susana Pedrosa Gamero i Ana Abadia.

1 Representant de l’AMPA : Neus Masferrer.

6 Representants dels mestres: Francesc Pedrosa Cabello, Núria Aulet Puig, José Manuel Bueno Carrasco, Marta Cama Capellas, Mei Pagès Vidal, Consol Botó Aleñà.

1 Representant del PAS: Mª del Carmen Torres Sancho.

 Equip directiu: Susanna Brugué Rodríguez -directora-,  Consol Font Garrigó -cap d’estudis-,  Marta Cama Capellas -secretària-.

 

Podeu consultar els acords del consell escolar fent clic aquí.