Salut

Farmaciola

El nostre centre té una farmaciola a l’abast dels Mestres per a les urgències que puguin aparèixer.
Hi ha una persona responsable de supervisar i reposar el seu contingut.

Administració de medicaments

El centre no administrarà medicaments als alumnes a no ser que: sigui estrictament necessari i s’hagi de donar en horari lectiu, que els pares portin un justificant amb el nom de l’alumne i del medicament, així com també la dosis exacte que s’ha d’administrar.

Actuació davant d’una emergència

Mai deixarem a l’alumne sol. Seguidament es comunicarà a la família, i sols en el cas que no hi hagi cap pare o tutor legal, seria algun membre de l’escola qui acompanyaria a l’alumne al centre sanitari.

Absència a l’escola.

Per tal d’evitar possibles contagis de malalties infecciones entre alumnes, evitarem portar a l’alumne fins a la seva total recuperació. En el moment de tornar, portaran un justificant del metge indicant la seva curació.
Si a l’escola es detecta que un alumne pateix alguna malaltia infecciosa s’avisarà a la família perquè el vinguin a buscar.
Seria convenient que els pares informessin l’escola de les malalties (cròniques o no) dels nens, com al·lèrgies, intoleràncies… Per tal d’evitar incidències.

Recomanacions del Departament de Sanitat davant d’alguns casos de malaltia:

FEBRE: Seria convenient que no vingués a l’escola fins que el nen no hagi deixat de tenir febre durant 24 hores.

VARICEL·LA: No venir a l’escola un cop hagin passat 6 dies després d’haver aparegut l’exantema, o quan les lesions han fet crosta.

CONJUNTIVITIS: És molt important que no vinguin a l’escola un cop passat les 24h d’haver començat el tractament.

POLLS: És necessari fer el tractament complet i eliminar els restes que puguin quedar. Seria convenient revisar els cabells cada dia i repetir el tractament al cap d’una setmana.

HERPES A LA BOCA: A causa de l’alt contagi d’aquesta malaltia, no portar al nen/a fins que no s’hagin assecat i hagi fet crosta.