Projectes

punt edu

El programa biblioteca escolar “puntedu” té per objectius:

  • Potenciar la biblioteca escolar “puntedu” com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d’informació en diferents tipus de suport a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa.
  • Prioritzar el seu ús com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l’alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d’informació,
  • Promoure l’hàbit lector.

 

agenda21

L’Agenda 21 escolar és un programa que fomenta els plantejaments i les pràctiques participatives als centres educatius des del punt de vista de la sostenibilitat, que s’emmarca en l’Agenda 21 Local de Sabadell, aprovada l’any 2002. S’enfoca a la introducció de projectes i/o iniciatives de sostenibilitat als centres educatius mitjançant l’educació en l’acció, i és una eina per tal de reforçar els vincles entre la ciutat i l’escola. Al nostre centre treballem en tres eixos:

  • Millora de la biodiversitat: manteniment de jardins i hort escolar.
  • Socialitzar i reutilitzar els llibres de text.

 

pele

A l’escola estem implementant un PELE (Pla experimental de llengües estrangeres) en la modalitat B. L’objectiu d’aquest pla és:

  • Millorar la competència oral en llengua anglesa de l’alumnat de primària.

 

emprenedoria

Cultura emprenedora a l’escola:

  • El projecte fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària.
  • Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials de la seva localitat.