Salut

Medicaments

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d’aportar un escrit on es demani, l’administració al fill o filla del medicament prescrit d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat, i se n’autoritzi l’administració als docents del centre.

Sol·licitud administració medicaments

Vacunes a l’escola

Cada any el nostre centre segueix el pla acordat amb l’Institut Català de la Salut. Les tutores avisaran els alumnes dels dies que hauran de portar el carnet de salut i l’autorització. Les vacunes que s’han d’administrar a 6è de primària són:

– Vacuna VPH (virus del papil·loma humà)

– Vacuna antihepatitis A+B

– Vacuna antivaricel·losa.

Al·lèrgies i intoleràncies

Si algun alumne presenta algun tipus d’intolerància i/o al·lèrgia és responsabilitat de les famílies comunicar-ho al centre, així com també, entregar una còpia del justificant mèdic pertinent.

Tractaments pediculicides (polls)

Cal que, des de casa, reviseu el cap dels vostres fills/es periòdicament.

En cas que trobeu polls, cal avisar a la tutora i fer el tractament al nen/a per tal d’evitar contagis.

Quan ja hi hagi el cap net d’infecció, l’alumne/a pot tornar al centre.