REOBERTURA CURS JUNY

PLA D’OBERTURA 2020

                        ESCOLA JOSEP BARCELÓ I MATAS

 

https://docs.google.com/document/d/1OAXIcldB_GAjqJke1HE1r1datoRTqVz-0d68J_V0OFo/edit?ts=5ecf8d90

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE INFANTIL

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf

DECLARACIÓ RESPONSABLE PRIMÀRIA

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf

ATENCIÓ FAMÍLIES!!    

 

 

Benvolgudes famílies,

anem superant mica en mica aquesta maleïda pandèmia. Serà una experiència que marcarà un abans i un després en la nostra societat, que tothom recordarà per sempre més!!.

Realment estem en una situació nova, tot ha canviat i, per tant, ens haurem d’adaptar a aquest nou panorama.

Com bé sabeu, el dimecres 20 de maig l’Hble.Sr.Josep Bargalló, conseller del Departament d’Educació de la Generalitat, comunicava la reobertura dels centres educatius en fase 2, per tal de començar la normalització de la situació que estem vivint.

El Conseller parlava d’emergència educativa, i realment ho és. Ara més que mai  és el moment de la generositat, de la solidaritat, del sacrifici, de l’enginy, de l’estalvi en determinats àmbits per aconseguir millors resultats en altres. Per tant, caldrà ressituar-se per tirar endavant la part final del curs 2019-2020 i començar a planificar el 2020-2021.

Les idees claus d’aquesta reobertura són les següents:

 • Es continua amb l’activitat lectiva en format telemàtic fins el 19 de juny.
 • El Departament planteja portar a terme:  – El suport lectiu i d’orientació, especialment en els finals d’etapa educativa.

– L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.

– Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021.

 • La possibilitat de tornar al centre educatiu ha de facilitar l’atenció a la població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares hagin de realitzar treball presencial sense possiblitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Cada centre haurà d’elaborar un Pla d’Obertura que tingui en compte els aspectes següents:  El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari
 •  Es prioritza el retorn presencial de l’alumnat  en situació econòmica desfavorable i l’alumnat d’infantil, els pares dels quals necessitin anar a treballar presencialment.

Les activitats que es duran a terme són:

 • Acció educativa presencial, en grups de 13 com a màxim pels alumnes de 6è
 • Atenció personalitzada, en qualsevol curs i nivell (mesura excepcional i no continuada) amb cita prèvia.
 • La formulació d’un pla personalitzat pels alumnes que ho requereixin.
 • Atenció tutorial en grups reduïts (mesura de caràcter no continu i puntual).
 • Acollida (alumnes de 3 a 6 anys), els progenitors dels quals hagin de realitzar treball presencial.

La taula resum per etapa educativa

2n cicle d’Educació  Infantil

(3 a 6 anys)

Acollida per motius de conciliació

P3______Màxim 8 alumnes per espai

P4-P5___Màxim 10 alumnes per espai

Finalització del curs telemàticament
6è de Primària Acció educativa presencial en grups reduïts

Màxim 13 alumnes per espai

De manera gradual

No necessàriament permanent

Finalització del curs telemàticament
De 1r a 5è Tutories personalitzades

Atenció tutorial en grups reduïtds

 

Finalització del curs telemàticament
Per reincorporar-se cal:
 • Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19
 • No positives per al SARS.CoV2 durant els 14 dies anteriors.
 • No haver estat en contacte estret amb positiu confirmat.
 • Calendari vacunal al dia.
 • No presentar una malaltia crònica d’elevada complexitat.
Documentació que caldrà presentar el primer dia:
 • Declaració responsable, que acredita que els infants compleixen els requisits per assistir a l’escola. (adjuntarem model)
 • Certificat d’empresa o declaració jurada dels progenitors de l’assistència presencial obligatòria al lloc de treball.(adjuntarem model)

L’escola vetllarà per a que es compleixin les mesures de seguretat.

                                                   

Equip directiu

 

28/05/2020