Consell escolar

Actes CONSELL ESCOLAR

Què és el Consell Escolar del Centre?

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, mestres, personal d’administració i serveis, famílies, ajuntament.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Funcions del Consell Escolar de Centre

 1. Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i l’organització docent.
 2. Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat
 3. Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi segons marca la llei.
 4. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s’atenguin a la llei vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin aconductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes.
 5. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
 6. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3.
 7. Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
 8. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre que faci l’administració educativa.
 9. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
 10. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 11. Qualsevol altra que li sigui atorgada per l’administració educativa. L’establiment del nombre total de representants de cada sector en el consell escolar, tot respectant els criteris generals.
 12. Elecció dels representants, un d’entre els quals haurà de ser del sector dels pares i mares, per a la nova comissió de selecció de director.
 13. Els consells escolars de centre podran establir convenis de col·laboració amb associacions culturals o entitats sense ànim de lucre per al desplegament d’activitats extraescolars i complementàries, en virtut d’allò que disposin les Administracions educatives.

REPRESENTANTS DEL CONSELL ESCOLAR

Directora                                                      Elvira Moyano i Cervelló

Cap d’estudis                                               Julián Torralba García

Secretària                                                    Esperanza López González

Representant Ajuntament                            Montserrat Piñero

Representant sector professors                   Elisabet Valls Gracià

Representant sector professors                   Isabel Graell Ruiz

Representant sector professors                   Rosa Gil Guijas

Representant sector professors                   Sònia Tafunell Rivas

Representant sector professors                   Margarida Llor Carbonell

Representant sector professors                   Mercedes Giménez Álvarez

Representant sector pares d’alumnes          Ariadna Prats i Farré

Representant sector pares d’alumnes          Aurora Martín Lafuente

Representant sector pares d’alumnes

Representant sector pares d’alumnes          Elena Pardos Sebastián

Representant sector pares d’alumnes          Jessica Julián Rodríguez

Representant sector pares d’alumnes          Laura Radigales Coscullano

Representant AMPA                                     Laura Calavera Álvarez

Representant sector PAS

Els representants del sector Mares i Pares al Consell Escolar posen a la vostra disposició l’adreça de correu electrònic: consell.escolar@escolaceliaartiga.cat perquè feu arribar les vostres preguntes, queixes, dubtes o suggeriments i es presentin al ple del Consell Escolar.