Carta de Compromís Educatiu

Normativa de referència

• Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006)
Article 21. Drets i deures en l’àmbit de l’educació

• Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC 5422, de 16 de juliol de 2009)
Article 20. Carta de compromís educatiu

Finalitats

La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, participació, implicació i compromís entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves.
Aquesta carta ha de contribuir, entre d’altres, a les finalitats següents:
• Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
• Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i continguts del projecte educatiu del centre.
• Facilitar a l’alumnat i a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
• Vincular el centre i la família, mitjançant el compromís i l’acció tutorial.
• Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la comunitat educativa.
• Impulsar fórmules organitzatives que afavoreixin la implicació de les famílies en el fet educatiu.
• Afavorir una acció coherent dels agents educatius que intervenen en el procés educatiu i que contribueixen al desenvolupament integral de la personalitat.
• Implicar la família en l’adopció de les mesures educatives alternatives o complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de l’alumnat.
• Fomentar la convivència i el bon clima escolar.

Signatura

La carta de compromís educatiu l’han de signar la direcció del centre en els centres públics o la persona titular en els centres privats concertats, o qui en el seu nom disposin les normes d’organització i funcionament del centre, d’una banda, i el pare, la mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna, de l’altra. De la carta i de les revisions successives, se n’han de signar dues còpies, una per al centre i una altra per a la família.
La carta de compromís educatiu és preceptiva en els ensenyaments d’educació infantil i d’educació bàsica i és aconsellable en la resta d’ensenyaments. S’ha de formalitzar en el moment de la matrícula i pot ser objecte de revisió periòdica si ambdues parts ho acorden.

Consulta la carta