Consell escolar

CONSELL ESCOLAR:

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director.

Les vacants del consell escolar s’ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell escolar.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR:

Presidenta: Gemma Vicente Rodrigo, Directora de l’Escola

Equip Directiu: Alberto Fernández (Cap d’Estudis) i Anna Carrasco (Secretaria)

Representant Ajuntament: Sandra Palomino, regidora d’Educació

Representant AMPA: Jordi Massana

Representants sector pares: Raúl Yerro, Montse Pérez, Gemma Domene i Oriol Vendrell.

Representants sector mestres: Èric Escàbez, Pere Font, Mercè Maresma, Teresa Pijuan i Sílvia Tardà.

Representant PAS i serveis: Sílvia Masplà