Projecte educatiu

En aquesta pàgina el centre posa a l’abast el PEC (projecte educatiu de centre) de l’escola per a que les families puguin estar informades.

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i ha de contenir com a mínim els elements següents:

  • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
  • Indicadors de progrés.
  • Concreció i desenvolupament dels currículums.
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
  • Projecte lingüístic.
  • Caràcter propi delentre.

DATA APROVACIÓ:  26 JUNY 2012