Consell escolar

Els components del Consell Escolar són:

• El/la directora/a del Centre, que n’és el president.

• El/la Cap d’Estudis.

• Un regidor/a o representant de l’Ajuntament.

• Un nombre de professors ( 5), elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del consell.

• Un nombre de pares ( 5), elegits respectivament per ells i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del consell.

• Un representant del personal d’administració i serveis del Centre.

• Un representant del la USEE

• El/la secretari/a del Centre, que actuarà com a secretari del Consell, amb veu i sense vot.

• Un dels representants dels pares en el consell és designat per l’AMPA més representativa del centre, d’acord amb el procediment que estableixin les administracions educatives

El Consell escolar del Centre té les competències següents:

a) Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.

b) Aprovar la memòria anual del centre.

c) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

d) Aprovar la Carta de compromís educatiu.

e) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

f) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

g) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

h) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.