• Les zones escolars rurals (ZER) són institucions escolars de caràcter públic formades per l’agrupació de centres d’educació infantil i primària que es constitueixen amb la finalitat d’oferir el servei d’ensenyament en condicions de major qualitat en zones de baixa demografia escolar.

L’Escola Rural, l’escola de les tres “P”: Petita, de Poble i Pública, és una escola arrelada al territori, que dóna vida al municipi, que a vegades n’és el pal de paller i/o dinamitzadora d’una part de la vida que el poble genera, que aglutina activitats, persones, i que és motiu de trobada i aprenentatge

 

  • La zona escolar rural té consideració de centre educatiu únic amb les característiques i els efectes que es determinen en el Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, sense perjudici de respectar la identitat jurídica de cadascuna de les escoles que la integren. Cada ZER té un projecte educatiu per a tots els centres que la integren i les mateixes normes d’organització i funcionament i la mateixa programació general anual, que ha de respectar la singularitat de cadascuna de les escoles.

 

  • La Zona Escolar Rural (ZER) Terra Alta-Nord es va constituir l’any 1998. Prèviament, les tres escoles que la formen, escola L’Ametller (La Pobla de Massaluca), escola El Diví Mestre (Vilalba dels Arcs) i l’escola Los Castellets (La Fatarella), formaven una Agrupació Rural. La nostra ZER es va constituir, de forma voluntària, com a resposta a la necessitat de disposar de mestres itinerants especialistes d’educació especial, educació física, anglès i música, per a compartir un treball pedagògic més enriquidor i per a donar l’oportunitat als alumnes d’ampliar les seves relacions i coneixences dins de la comarca.

 

  • Els tres pobles que la constitueixen es troben allunyats físicament uns 10 km. entre ells, sent la distància entre els més allunyats de 20km. Les relacions entre els tres pobles són cordials. Les comunitats educatives dels tres pobles es vehiculen a través del Claustre de professors de la ZER i del Consell Escolar de la ZER on n’hi ha representació dels tres ajuntaments i dels pares dels tres pobles.

 

  • Al Consell hi ha una assistència molt alta. Al llarg del temps s’ha anat consolidant la bona relació entre tota la comunitat educativa, el treball conjunt i el sentiment de pertinença a una entitat per sobre de les individualitats de cada poble.

 

  • Respecte als alumnes de la ZER dir que majoritàriament la procedència dels alumnes de les tres escoles és dels propis pobles. Des de l’any 2001 fins al 2010 el gruix d’alumnat nouvingut era de procedència romanesa, sud-americana i anglesa (aquests darreres a Vilalba dels Arcs). Actualment ha minvat l’arribada d’alumnes nouvinguts i la seva estància a les escoles no és estable. La crisi econòmica ha provocat que moltes famílies tornin als pobles d’origen o, pel contrari que hi hagi famílies que cerquin noves oportunitats als nostres pobles (molts de procedència estrangera però escolaritzats anteriorment a Catalunya).

 

  • Un dels objectius de la ZER, des de la seva creació, ha estat procurar i facilitar la relació entre l’alumnat de les tres escoles: les sortides conjuntes dels diferents cicles de la ZER  i la Trobada anual que realitzem les tres escoles són bàsiques en l’assoliment d’aquest objectiu. També participem en les sortides del Projecte Coneix la Terra Alta i la Trobada Comarcal de Teatre dels Serveis Educatius de la Terra Alta i la visita a l’Institut dels alumnes de sisè, per a facilitar la posterior integració dels nostres alumnes a l’IES Terra Alta. Al llarg dels anys hem comprovat que els alumnes treuen molt de profit d’aquestes sortides ja que, al ser escoles petites, tenen l’oportunitat de conèixer altres xiquets i xiquetes i ampliar  la seva visió social.