Què fem

 

EL PAPER DE LES ESCOLES DE LA ZER

La ZER promou l’educació cívica, que inclou l’aprendre a conèixer, a ser, a fer i a conviure.

 • Transmet i crea  coneixements, afavorint situacions que ajudin al creixement personal i cognitiu.
 • Fomenta l’esperit de superació mitjançant la voluntat i l’esforç.
 • Prepara pel present i pel futur.
 • Educa en la responsabilitat.
 • Educa en l’autonomia.
 • És un lloc entre iguals.
 • Facilita eines, habilitats socials i personals.
 • És inclusiva i acollidora.
 • Oberta a tothom.
 • S’adapta a les necessitats i metodologies del s. XXI.
 • És innovadora.
 • Catalana.
 • Plural.
 • El centre de tot és el nen/a.
 • Educa integra i democràticament.
 • Crea situacions d’aprenentatge.
 • Està compromesa amb el món.
 • Promou l’educació lenta.
 • És emocionalment positiva.
 • Afavoridora del moviment dels infants durant els primers anys.
 • Treballa conjuntament amb les famílies.

PAPER DEL PROFESSORAT

 • Crea en els alumnes expectatives de futur i de participació.
 • Està al seu costat com a punt de referència.
 • Reforça l’autonomia del nen/a de forma neutra.
 • Dóna missatges positius. Els anima en tot moment.
 • Recull i/o introdueix temes que ajudin a entendre la pròpia realitat i que recullin les inquietuds dels alumnes.
 • Aplica estratègies per atendre la diversitat de la classe a fi de no augmentar les diferències.
 • Potencia la participació del l’alumnat en les decisions de la classe i els fa co-partícips dels diferents temes que poden tractar.
 • S’esforça per entendre les noves situacions, les seves problemàtiques personals i les coses que atrauen als infants.
 • Opta per la simpatia, l’estima, la tendresa … vers els infants en situacions de conflicte, tot acompanyant i mediant en els seus problemes.
 • Té una gran flexibilitat pel canvi, i sap adaptar-s’hi.
 • No refusa mai cap problema, per insignificant que li sembli i li dóna sortida.
 • Observa i percep què passa a l’aula, amb els infants.
 • Confia en l’alumanat.
 • No s’anticipa a les necessitats de l’alumnat.
 • Sap estar.
 • Reconeix el treball fet.
 • Posa límits amb els/les alumnes i tot fent-los partícips i de manera consensuada.

PAPER DE L’ALUMNAT

 • Crea el seu propi aprenentatge, és l’alumnat el que aprèn i el que fa que aquest aprenentatge sigui actiu i competencial.
 • Sap conviure dins de la comunitat per enriquir-la positivament amb les seves intervencions.
 • Participa en l’organització de l’escola.
 • És capaç d’expressar les seves opinions i preferències, fomentar i desenvolupar la creativitat, tenir esperit crític i actituds de respecte vers els altres.
 • Coneix i actua de manera respectuosa envers un mateix i els altres.
 • Adquireix hàbits d’aprenentatge i és curós en el seu treball.
 • Adquireix diferents hàbits personals (higiene, ordre, hàbits posturals, …).