Consell escolar

 

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació.

Composició del consell escolar

 • President: Marcel Pané.
 • Cap d’estudis: Josefina Castellà.
 • Secretària: Míriam Utges.
 • Directores de les escoles: Marta Burgueño, Anna Maria Cases i Anna Feliu.
 • Mestres representants del Claustre: Montse Arfelis i Josep Mª Segura.
 • Representants dels pares i mares: Vanessa Martín, Romana Ivsan i Elisabet Jové.
 • Representant del personal no docent (PAS): Susana Carrasco.
 • Representants dels Ajuntaments: Xavier Pintó, Mònica Solanelles i Maria Cisteró.

Funcions del consell escolar dels centres públics

 • Participar en l’aprovació dels documents oficials de la ZER.
 • Participar en l’aprovació de la liquidació econòmica i del pressupost anuals de ZER.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les activitats extraordinàries no previstes a la programació general anual, sempre que afectin a més d’un centre o impliquin desplaçament de l’alumnat.
 • Aprovar els horaris de cada curs.
 • I qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Els acords  aprovats en el consell escolar de ZER prevalen sobre els acords dels consells escolars de cada escola.