GEP

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d’internacionalització i d’èxit escolar de l’acord de govern, i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

Les actuacions innovadores en els àmbits d’organització escolar, disseny curricular i aplicació metodològica a l’aula donen continuïtat a l’autonomia de centre en el seu desplegament i consolidació al Projecte Lingüístic, i les línies d’aplicació del pla de lectura escolar, el treball transversal de les competències bàsiques i les accions de col·laboració per a la resolució de problemes previstes en els plantejaments avaluadors de la OCDE 2015.

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.

Els centres escolars treballen en la reflexió i l’acció per tal d’establir el paper de les llengües en la comunitat educativa:

– Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües oficials

– El desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars

– Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l’aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l’alumnat i de les seves famílies.

 

OBJECTIUS LINGÜÍSTICS GENERALS

  • Consolidar el català, llengua pròpia de Catalunya, com la llengua vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de les Llengües.
  • Garantir el domini equivalent de les dues llengües oficials en acabar l’ensenyament obligatori.
  • Incrementar el coneixement i l’ús de diferents llengües estrangeres per a interactuar en un context lingüístic i cultural complex, I proporcionar a l’alumnat els instruments per garantir-los oportunitats de comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida i la capacitació i la formació professional.
  • Afermar i difondre les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, com a riquesa personal i col·lectiva.

Curs 2016-2017

Islamic innovation on agriculture

Islamic festivitiesIslamic center

 

Islamic activities

 

Islamic talk

Josef’s class

 

Halloween – Castanyada

 

Josef: La Seu to Manchester

 

 

Curs 2015-2016

Ancient Egypt

Pyramids

Landscape

 

Theatre at primary schools

Sant Jordi