Carta de Compromís Educatiu

Conscients que l’educació d’infants i joves implica l’ acció conjunta de la família i l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents COMPROMISOS:

Per part del centre:

 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’ alumne/a.
 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’ alumne/a en l’ àmbit escolar.
 3. Respectar les conviccions religioses ,morals i ideològiques de la familia i de l’alumne/a.
 4. Informar la família del Projecte Educatiu i de les Normes d’ Organització i Funcionament del centre.
 5. Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el seu rendiment acadèmic, i, si escau ,explicar a la familia els resultats de les avaluacions.
 6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família.
 7. Mantenir una entrevista amb la família i l’alumne, com a mínim un cop per trimestre per informar de l’ evolució acadèmica i personal.
 8. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne al centre i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per el seu desenvolupament acadèmic i personal.
 9. Atendre en el termini màxim d’ una setmana les peticions d’ entrevista o de comunicación que formuli la família.
 10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’ aquests compromisos i , si s’ escau ,el contingut en les sessions de treball de la família amb el tutor individual de l’ alumne/a.

 

Per part de la família:

 1. Respectar el carácter propi del centre i reconèixer l’ autoritat del professorat, el personal del centre i, més específicament , la de l’ equip directiu.
 2. Compartir amb el centre l’ educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu de centre.
 3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre , en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les clases.
 4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure d’assistència regular, puntual i en bones condicions d’higiene personal, al centre i a les activitats programades fora del centre..
 5. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i perquè faci les tasques encomanades a casa pel profesor/a.
 6. Facilitar el material bàsic que estableix el professor/a per cada matèria.
 7. Facilitar al centre l les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’ aprenentatge.
 8. Atendre en un termini breu les peticions d’ entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 9. Adoptar els criteris i mesures , conscensuades amb el centre educatiu, per afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
 10. Informar al fill o filla d’aquests compromisos.
 11. Revisar conjuntament amb el centre el compliment d’ aquests compromisos i , si s’ escau ,el contingut en les sessions de treball de la família amb el tutor individual de l’ alumne/a.

 

Per part de l’alumne:

 1. Respectar el carácter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, el personal del centre, i més específicament la de l’equip directiu.
 2. Mostrar una actitud de respecte envers companys, professorat, monitors, PAS i tot el personal del centre tenint cura de vetllar no només pels propis drets sinó també pels drets dels altres.
 3. Tenir cura del mobiliari, dels estris i del material del centre i col·laborar en el manteniment de la neteja dels espais de l’institut.
 4. Complir el deure bàsic de l’estudi.
 5. Assistència i puntualitat a les activitats acadèmiques.
 6. Fer les tasques encomanades a cas pel professorat.
 7. Portar el material que el professorat estableix per cada matèria.

 

document: Carta de compromís educatiu