Avaluació de 4t d’ESO

Com cada curs, l’alumnat de 4t d’ESO realitza una prova externa d’avaluació. Es tracta d’una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística, en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica.

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català.  És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Les proves es realitzaran el dimecres 12 i  el dijous 13 de febrer.

A la web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu en trobareu tota la informació.

Informació per a l’estudiant

Informació per a les famílies