Provés accés CFG Mitjà i Superior

Inscripció: del 15 de març (a partir de les 9 h) fins al 25 de març de 2019
Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2019 (abans de les 22 h)

 

  • Prova grau mitjà: 8 de maig de 2019
15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18 h Descans
18.30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

 

  • Prova grau superior
Part comuna: 15 de maig de 2019
15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
18 h Descans
18.30 h Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques
Part específica: 16 de maig de 2019
15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Matèries específiques triades

Pàgina web per fer la inscripció:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/