ESO

L’Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.), es divideix en dos cicles de dos cursos cadascun, i d’un cicle a l’altre es promociona. En cada curs hi ha unes assignatures o crèdits comuns i unes matèries o crèdits optatius, amb diferents itineraris que tria l’alumne, amb l’acceptació dels pares i amb el consell de l’equip docent que li fa classe.
Aquest ensenyament és comú per a tot el territori i cap alumne ha d’estar sense escolaritzar .La nostra oferta és de tots els matins de dilluns a divendres:
L’horari de classes que fa l’alumne és tots els matins (de 8h o 9h a 14:30h) . Dos dies de la tarda a la setmana tenen activitats (aula d’estudi i esports).

Els equipaments del centre que utilitza l’ ESO són, entre altres:
– Taller de tecnologia.
– Aula d’informàtica
– Taller d’Educació Visual i Plàstica.
– Laboratori de Ciències Experimentals.
– Gimnàs cobert

Altres serveis de que disposa el Centre són:
– Servei de Psicopedagogia.
– Atenció individualitzada.
– Tutories de Grup i Individuals.
– Aula d’ Acollida (LIC).
– Assessorament a pares.
– Activitats extra escolars amb sortides culturals i lúdiques.

Normativa:

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007)
Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6409, de 3.7.2013)
Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6639, de 6.6.2014)

Continguts:

Matèries de primer, segon i tercer curs

Ciències de la naturalesa*
Ciències socials, geografia i història*
Educació física*
Educació per a la ciutadania i els drets humans
Educació visual i plàstica
Llengua catalana i literatura*
Llengua castellana i literatura *
Llengua estrangera*
Matemàtiques*
Música
Tecnologies*
Tutoria
Religió (voluntària)
Matèries optatives

*Aquestes matèries, les han de fer tots els alumnes en cada un dels tres primers cursos.

Els centres poden organitzar matèries optatives per als tres primers cursos. Aquestes matèries han d’incloure una segona llengua estrangera i la cultura clàssica. Si el centre no pot oferir la matèria optativa de segona llengua estrangera, s’ofereix la possibilitat de cursar aquesta assignatura en la modalitat d’educació a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

A tercer curs s’introdueix la matèria optativa d’emprenedoria, que té com a finalitat desenvolupar capacitats, competències i actituds dels alumnes respecte a la formació i/o la inserció laboral posterior.

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l’etapa.

Matèries de quart curs

Matèries obligatòries

Ciències socials, geografia i història
Educació ètica cívica
Educació física
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Matemàtiques
Llengua estrangera
Tutoria
Religió (voluntària)

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives específiques següents:

Biologia i geologia
Educació visual i plàstica
Física i química
Informàtica
Llatí
Música
Segona llengua estrangera
Tecnologia

Si el centre no pot oferir les matèries optatives de segona llengua estrangera o d’informàtica, s’ofereix la possibilitat de cursar aquestes assignatures en la modalitat d’educació a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Per acollir-se a aquesta modalitat formativa, cal presentar una sol·licitud a la direcció del centre en el moment de fer la matrícula.

Projecte de recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en equip que té la consideració de matèria optativa. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne.

Vies d’accés:

Es pot matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria l’alumnat que compleixi 12 anys durant l’any d’inici del curs i el d’edat diferent al qual correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l’admissió en un centre determinat.

Preinscripció i matrícula:

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat:

L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

els programes de qualificació professional inicial (PQPI);
la formació de persones adultes;
els ensenyaments d’idiomes (des de l’edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO), i
els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la prova específica;

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliura per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.