Pla anual 2015

L’objectiu d’aquesta programació és la concreció de les prioritats en tots els aspectes relatius a les activitats i al funcionament de centre i ha de ser el marc general que reguli la vida quotidiana de l’ideari d’actuació del centre. Es tracta, per tant, d’un document pedagògic, d’acord amb això. Implica no només un sector del centre sinó el conjunt de la comunitat educativa.

La comunitat educativa de l’Institut Polinyà continuem aquest curs amb la jornada continuada de 8 a 14:45.

Pel que fa al professorat, la nova organització ha permès disposar de temps, a les tardes, per poder reunir-se, coordinar-se, reflexionar i prendre decisions sobre les seves pràctiques educatives.

Respecte als alumnes, el nou marc horari permet una distribució més adequada del temps ja que entenem que fa compatible l’horari escolar, al matí, amb la planificació de l’estudi i interiorització dels aprenentatges, a la tarda. A més, disposen de més temps per fer les activitats que també complementen la seva formació personal.

Per últim, pel que fa a les famílies, ha afavorit la conciliació de la vida familiar i escolar ja que disposen de més temps per estar amb els seus fills i organitzar conjuntament les activitats previstes.

Per acabar, l’inici d’un nou curs escolar, ens sembla que és un bon moment per repensar tots plegats, el sentit de l’educació i recuperar el sentit de la nostra tasca no acceptant-la tal com sempre sinó revisant-la per intentar canviar-ne el que sigui necessari. Estem convençuts que els canvis depenen de les persones i si les persones actuen, les coses canvien. Cal ,per tant, consolidar la coordinació dels diferents estaments i estructures de la comunitat educativa, marcar objectius que es pretenen assolir i realitzar una autoavaluació constant.

En aquest sentit, tenint present els nostres punts forts i febles en aquest pla anual podreu trobar un recull de les actuacions que durant el curs 2015-2016 portarem a terme .

  • Millorar els resultats educatius dels alumnes
  • Millorar la cohesió social.
  • Millorar la coordinació i el treball en l’equip de professors
  • Fomentar la lectura i l’expressió escrita
  • Dinamitzar l’ús de les tecnologies

Pla anual 2015