El Projecte de convivència reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

En aquest sentit, el Departament d’Educació ha posat a l’abast de tots els centres educatius una aplicació informàtica amb elements de diagnosi, orientacions i recursos per elaborar-lo.

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu.

Així mateix, aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.