Projecte de convivència i aprenentatge

(Informem que el projecte de convivència i aprenentatge està en revisió)

INTRODUCCIÓ

L’alumnat de l’institut El Til·ler (Les Franqueses del Vallès) podran beneficiar-se d’un programa educatiu. Aquest programa consisteix en que els alumnes en comptes de ser expulsats quan tenen nou (a 1r i 2n ESO) o sis (3r i 4t d’ESO) avisos per conductes disruptives i/o falta d´hàbits d’estudi (acumulació de faltes de deures, acumulació d’entrega de treballs) puguin portar a terme feines de serveis socials i/o realitzar les tasques escolars endarrerides. El claustre de professors ho han valorat de forma positiva.

JUSTIFICACIÓ

Des de la Comissió d´Atenció a la Diversitat pensem que és una opció molt positiva per a l’alumnat i per a la comunitat, ja que, el que s’intenta és trobar solucions que ajudin a formar-se i a reflexionar a l’alumne/a que no ha fet una cosa correcta i que té l’oportunitat de rectificar. La mesura ajudarà a «educar en els valors» “hàbits d’estudi”.

CONTEXTUALITZACIÓ

Cada vegada que es considera que han tingut un comportament incorrecte se’ls posa el que anomenen una sanció i quan acumulen tres faltes per no haver fet deures es queden al centre a fer-los fora d’horari lectiu.

Quan arriben a nou sancions (1r ESO i 2n ESO) o a sis sancions (3r i 4t ESO), el protocol del centre és expulsar-lo tres dies. El projecte de convivència permetrà reduir la xifra quedant-se els dies que a continuació detallem, per compensar la sanció i/o la falta de deures. Tanmateix, quan acumulen faltes per no haver fet deures es queden al centre al fer-los fora d’horari lectiu.

Si l’alumne/a reincideix (és a dir, torna a tenir 9 o 6 comunicats) s’aplica el protocol habitual d’expulsió.

-. el dijous de 15.30 a 17h: un màxim de 10 alumnes

-. o bé, el dilluns i dimarts en l’hora que la biblioteca està oberta: un màxim de 2 alumnes.

PROTOCOL DE PRESA DE DECISIONS

El protocol que es seguirà és:

-. Reunió de coordinació de tutoria de cada nivell: en aquestes reunions els tutors/es proposen els alumnes que per acumulació de faltes de no haver fet els dures s’haurien de quedar. També es parla dels alumnes que ja han acumulat 9 o 6 sancions, en funció del curs.

Per reduir una “sanció” a un alumne/a, aquesta no pot ser per un motiu d’agressió física i/o greu.

En el cas de sancions per un motiu d’agressió física i/o greu es seguirà aplicant el protocol establert i la CAD establirà la sanció corresponent segons la normativa.

-. La proposta d’alumnes es porta a la reunió de la CAD: on s’acabarà de tancar la proposta de quins alumnes es quedaran a l’institut fent feines escolar o bé una tasca relacionada amb serveis a la comunitat.

-. La proposta definitiva s’informarà a la reunió de nivell o s’enviarà un correu electrònic: on s’informarà a la resta de l’equip docent.

-. Un cop es té la llista d’alumnes que es quedaran: els tutors/es informaran a les famílies.

-. Per a que l’alumne/a es pugui quedar per fer l’activitat, els pares ens hauran de signar una autorització o bé donar la seva conformitat via mail.

-. Es crearà un document en el DRIVE compartit amb tot l’equip docent el que s’aniran registrant tots els alumnes que es van quedant al centre fent tasques escolars i/o serveis comunitaris.

-. En el programa de gestió, des de direcció, es farà constar que a l’alumne/a se li redueix una “sanció” a canvi de quedar-se al centre.

-. Les dos psicopedagogues del centre es posaran en contacte amb l’educador per conèixer si l’alumne/a ha aprofitat el temps en el que ha estat fent l´activitat. Això també quedarà registrat en una graella que estarà compartida.

SERVEIS EDUCATIUS

Els serveis a la comunitat es faran els dijous a la tarda de 15.30 a 17h cada setmana sota la supervisió d’un educador contractat per l’AMPA qui farà el seguiment dels alumnes en coordinació amb la CAD.

Tasques que faran els alumnes: realitzar tasques escolar endarrerides, tasques de manteniment del centre. i/o pla de treball.

En un futur, si la valoració que es fa el mes de juny és positiva, ens proposaríem ampliar el projecte contant amb la participació i implicació d´altres entitats socials externes de la zona com ara el PIDCES on l’alumnat pot ajudar en activitats de caire social.

VALORACIÓ DEL PROJECTE

El mes de juny la Comissió d´atenció a la Diversitat juntament amb el claustre de professors valorarà el projecte mitjançant una enquesta i els resultats de la qual ens permetrà donar continuïtat i millorar el projecte.