Ideari

CONSIDERACIONS PRÈVIES

L’Institut Lluís Domènech i Montaner es troba a la Zona Franca de Barcelona i escolaritza alumnes dels diferents CEIPs d’aquesta zona del districte Sants-Montjuich.

Va començar a funcionar el curs 1996-1997 amb el 1r nivell de l’ESO i va anar creixent any rere any fins arribar a completar les etapes d’ESO i Batxillerat. El centre ofereix tres línies a l’etapa d’educació obligatòria i dues línies a la postobligatòria que atenen alumnes del batxillerat humanístic, social, científic i tecnològic.

Treballem per donar resposta als nous requeriments educatius i socials que el món d’avui en dia ens planteja, intentant formar ciutadans que participin activament en l’organització social del seu entorn més immediat. Per aconseguir aquest objectiu els professors i professores fem de mediadors entre els sabers culturals socialment organitzats i els alumnes que els han d’assolir.

En un lloc en el que conviuen els i les adolescents, les seves famílies i el professorat és obvi que la convivència es tot un repte. La regulació que en fem ve donada pel Decret de Drets i Deures de l’alumnat. Però més enllà d’aquest i per superar la punició, el centre s’ha dotat d’una estructura que intenta regular la convivència en els casos de conflicte. Com a idees motor d’aquesta estructura es troben el diàleg i la mútua comprensió a més de la necessària col·laboració de les famílies. Aquesta estructura, com és lògic i necessari, està subjecta a modificacions en funció de les avaluacions anuals que es fan en acabar cada curs.

En la nostra tasca educativa diària es posa sovint de manifest que el nostre alumnat no és exclusivament un grup d’individualitats aïllades. Cada persona és producte de la seva història personal i familiar, de la seva escolarització anterior, de les seves relacions amb l’entorn més immediat. Cal no oblidar que els i les adolescents són membres d’una generació i estan sotmesos a un conjunt de transformacions evolutives. Es troben en un procés de construcció de la identitat i per això assagen i experimenten en els seus entorns vitals, com ara l’àmbit escolar. Per tots aquests motius donem molta importància a la informació provinent dels centres de Primària on els/les nostres alumnes han cursat la primera part de l’educació obligatòria. També donem molta importància a la relació amb les famílies perquè la mútua col·laboració sempre repercuteix en benefici dels nois i noies que estem educant. Tot plegat ho vehiculem a través de la funció tutorial.

 

TRETS D’IDENTITAT: Qui som?

Tot allò que fem i com ho fem configura uns trets d’identitat. VOLEM SER:

• Un centre educatiu per aprendre a viure i a conviure. Volem formar persones competents socialment, que facin seus els seus valors de la solidaritat i el respecte a la diferència. Que sàpiguen resoldre els conflictes a través del diàleg.

• Un centre educatiu obert a l’entorn. Volem que els nostres alumnes coneguin allò que tenen més a prop, el barri, per poder participar democràticament com a ciutadans en un futur immediat en la millora de les seves condicions de vida. Però, en el món actual, també entenem per entorn aquell que està més llunyà, de manera que els alumnes coneguin allò que passa al món i es preocupin per assumptes com per exemple el medi ambient, les malalties al món pobre o l’extensió dels règims democràtics a altres continents.

• Un centre educatiu obert a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Els nostres alumnes ja estan, en molts casos, alfabetitzats en aquest camp, però precisament per l’excés d’informació que existeix actualment els nois i noies necessiten adquirir criteris que els ajudin a moure’s de manera crítica en aquest mar d’informació.

• Un centre educatiu sensible a la diversitat. El centre, des dels inicis, està compromès amb l’objectiu d’atendre el millor possible la diversitat dels alumnes pel que fa a diferències de ritmes d’aprenentatge, relacionals, socials i culturals.

• Un centre educatiu que integra en el seu projecte les llengües catalana i castellana, amb l’objectiu que els alumnes en finalitzar l’ESO dominin les dues llengües.

• Un centre educatiu laic que com a institució no adopta cap opció religiosa si bé respecta la llibertat de tots els seus membres.

• Un centre educatiu que pel que fa a la línia metodològica opta per la complementarietat de mètodes diferents.

OBJECTIUS QUE PERSEGUIM: Què pretenem?

Dins de l’àmbit pedagògic les programacions d’aula contenen els objectius de les diferents matèries. Però com a centre educatiu tenim uns objectius generals que serveixen de darrer referent per a aquestes programacions. Aquests objectius, coherents amb l’expressat fins ara en aquest projecte són:

• Aconseguir que l’educació que proposem tingui com a finalitat la formació integral de la persona. Una formació que desenvolupi totes les capacitats de l’individu, que el faci protagonista del seu procés de construcció de coneixements i que el condueixi cap a actituds de recerca, esforç i compromís.

• Formar persones amb sentit de responsabilitat, equilibrades, obertes a les diferents opinions, amb un esperit crític que ajudi als nois i noies a valorar els fets que ocorren al seu voltant i a evolucionar en tots els aspectes.

• Promoure l’autonomia personal del nostre alumnat. Que tinguin la independència de criteri i que acceptin el risc de prendre decisions i d’assumir- ne les conseqüències.

• Ajudar els nois i noies a establir i mantenir relacions personals positives i a ser capaços de participar en la vida diària dels grups, promovent la capacitat d’acceptar i de resoldre els conflictes que se’ls plantegin en la convivència diària al centre.

• Fer comprendre a l’alumnat que el treball i l’esforç són indispensables per a progressar intel·lectualment i personalment.

• Promoure la participació del centre en programes d’intercanvis europeus.

• Potenciar una actitud de recerca dins de l’ESO.

• Garantir que el nivell d’exigència dels estudis post-obligatoris del Batxillerat es correspongui amb allò que és necessari per poder continuar amb els estudis superiors.

• Orientar acadèmica i professionalment a l’alumnat per a que pugui decidir entre diverses opcions quina és la més adequada als seus interessos.

• Potenciar a l’equip docent la capacitat d’autocrítica per millorar la qualitat de l’educació.

• Potenciar el diàleg amb les famílies com la millor eina per col·laborar en l’educació integral dels seus fills i filles.

• Potenciar la relació amb les escoles de Primària de la zona com a eina per millorar la coordinació entre les dues etapes obligatòries del nostre sistema educatiu.