Història

Dades de l’edifici actual

La construcció segueix un projecte redactat l’any 1954. Les obres van durar aproximadament uns tres anys i es suposa que es van iniciar l’any 1958. Hi ha una primera intervenció el 1975 seguint un projecte redactat el 1972. És l’ampliació amb dues aules a sobre de les originàriament destinades a parvulari en els extrems de ponent i llevant de l’edifici. El cost segons projecte va ser de 322.125,21 ptes.

Es fa una tanca perimetral del pati els anys 1976 i 77.

S’amplien les aules de parvulari el 1977 i 78.

Es fa una intervenció per al tractament de patologies estructurals els anys 1992-93.

El 2007 s’acaben les obres d’ampliació del centre per adaptar-lo a un CEIP de dues línies. Aquest fet comporta la contrucció d’un parvulari nou, 3 aules més per a primària i l’adequació de l’antic parvulari per a aules d’ús comú: biblioteca, informàtica, música, etc.

Dades històriques de la població escolar i dels centres educatius

Les ubicacions dels edificis escolars de les que hem pogut tenir notícia són les següents:

a) A l’any 1896 tenim coneixement que l’escola dels nens era a la Plaça Petita, núm.1 o 2, que era el lloc on tenia la residència el mestre Joan del Clos Dols. L’escola de les nenes hem de suposar que era al carrer Major, 24, sense poder-ho afirmar amb total seguretat, però es podria deduir del fet que era al lloc on tenia la residència la mestra de les nenes, la Teresa Cusidor Fontcuberta.

L’any 1903-04 podrien haver passat part de l’alumnat a la sala de plens de l’edifici Consistorial, pels greus dèficits de l’edifici que acollia els escolars, però aquest fet no es pot confirmar d’una manera definitiva.

Hi ha constància documental de l’existència de les Germanes de Sant Josep de Cluny que es dediquen exclusivament a l’ensenyament de nenes, en un edifici ubicat al final de la Rambla de Recolons al costat del Bell-estar i ocupant l’espai on s’ubiquen actualment les Germanes Hospitalàries. L’edifici tenia interès arquitectònic dintre del seu estil modernista.

El nombre d’alumnes és molt variable i hi ha queixes constant de la manca d’assistència sobre tot de les nenes.

b) Al voltant dels anys 1920.

Els nens anaven a l’edifici de l’actual Biblioteca, que havia estat utilitzat com a Casal ( Aquest va costar 49.613 pessetes, el Sr. Pla i Daniel en va donar 30.000)

Les nenes ocupaven junt amb els més petits diferents espais en la planta baixa i la planta pis de les Cases Consistorials. Els baixos de l’edifici de la Plaça de l’Ajuntament on està ubicat actualment el Pub Thèrmic també havia tingut l’ús d’escola per als més petits.

c) Prop del 1930.

Apareixen preocupacions per part de l’ajuntament per buscar uns edificis més adients per a l’ús escolar i l’any 1933 es redacta un projecte d’escola per part de l’arquitecte Deu i Amat que havia d’anar situat en part dels terrenys ocupats ara per l’espai lliure públic la Pineda de la Malavella fent façana en el carrer Trasmuralla i un altre per l’agregat de Franciac amb un emplaçament molt semblant a la que té l’escola actual, tancada.

Però sense saber-ne la causa al final no s’utilitza el projecte redactat per l’Ajuntament i és el Ministerio de Instrución Pública i Bellas Artes qui assumeix la redacció dels projectes dels edificis escolars que l’Ajuntament havia demanat al Ministeri que construís. Recordem que són: els del nucli de població i els dels dos agregats: Santa Seclina i Franciac.

L’abril del 1936 l’Ajuntament rep un comunicat en el qual el Ministeri de Madrid li demana que faci efectiu el dipòsit de la meitat del 20 % que ha d’aportar per al finançament de la construcció de l’escola de Franciac. El lliurament del solar destinat a aquest ús es fa el 14 de juliol del mateix any.

Després de la guerra civil els escolars, els nens, ocupaven l’edifici de l’actual Biblioteca i les nenes un edifici que havia entre el carrer de Sant Antoni i el de les Absis Romàniques , El Colonial, que era un local d’esbarjo de dues plantes, que fins fa poc a la planta baixa hi havia les oficines de la Caixa i ara és la seu de l’Esplai per als avis.

El desembre de 1937 Caldes de Malavella tenia 2210 habitants. Hi havia 5 escoles en el casc, 2 a càrrec de mestres i 3 de mestresses i es feia necessari crear un nova escola per donar acollida als pàrvuls, que provisionalment estava atesa per una mestressa provisional, des del 26 de juliol de 1936, i tenia 71 nens. En aquesta època hi un mestre a Santa Seclina.

L’edifici de les escoles de Franciac no es va poder finalitzar fins el 9 de juny de 1956.

Tot seguit reproduïm dades del número d’alumnes que eren atesos a les escoles de Caldes de Malavella:

Escoles Públiques

GG de S. Josep de Cluny

núm. de nens

assisteixen

núm. de nenes

assisteixen

externes

internes

1900

115

1908

80

60

1921

54

1922

123

1924

133

114

120

70

50

60

1927

89

1928

115

1937

224

17

A l’any 1937 a Franciac hi havia 50 alumnes i a Santa Seclina 30.

Font: Arxiu municipal.

llibre sardanes