Avaluació Educació primària

L’etapa d’educació primària té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assolir les competències bàsiques fixades en el currículum.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació

 

En AQUEST DOCUMENT s’expliquen les competències que es treballen en cadascun dels àmbits.