Consell escolar

Consell escolar

El Consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el govern del Centre (Art, 126 i 127 LOE 2/2006, de 3 de maig).

1.1.Composició i competències.

1.1.1. Els components del Consell Escolar són:

SECTOR
NOM
ORGANS DE GOVERN Miquel FONTELLES SANCHO
Montserrat CORREA PORRAS
Ferran COSTA CASTELLÓ
REPRESENTANTS DELS MESTRES Salvador VERCHER GRAU
Sandra RODRIGUEZ GARCIA
David ODINA MORENO
 Albert VARGAS SORRIBES
M. Isabel VIAÑA TORRES
REPRESENTANTS DE MARES I PARES Eva CABEZAS PAÑART
Ghizlane BENMESSAOUD
Mònica REBOLLO FARO
Miguel Angel CAVA FORNOS
Samira MATELLI
REPRESENTANT DE L’AMPA Elisabet BERZOSA SELLÉS
REPRESENTANT DEL PAS
Jordi ROURE AMIGÓ
REPRESENTANT DEL PAE Míriam CARTAGENA FONT
REPRESENTANT DE L´AJUNTAMENT Sergi TALAMONTE SÁNCHEZ

1.1.2. El Consell escolar del Centre tindrà les competències següents

 1. Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V de la LOE (autonomia de centres).
 2. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors/es, en relació amb la planificació i organització docent.
 3. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats o candidates.
 4. Participar en la selecció del director o la directora del centre en els termes que estableix la LOE. Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres i adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del director o la directora.
 5. Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableix la LOE i les disposicions que la despleguin.
 6. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades per direcció corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instàncies de les famílies, pot revisar la decisió adoptada i proposar-hi, si s’escau, les mesures oportunes.
 7. Les suspensions provisionals d’assistència en les que la família de l’alumne/a, l’alumne/a i la direcció del centre accepten i firmen la decisió, hauran de ser informades a la Comissió de Convivència. D’acord amb el que estableix l’article 25 del Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia dels centres educatius. (DOGC 5.8.2010). Reconeixement de falta i acceptació de sanció.
 8. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència del centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 9. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3 de la LOE.
 10. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb els altres centres, entitats i organismes.
 11. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en que participi el centre.
 12. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat..
 13. Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes d’organització i funcionament respectives.

 

1.2. Funcionament.

 1. El Consell escolar del Centre es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el seu president/a o ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres.
 2. La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel Director/a als/a les membres del consell amb una antelació mínima de 48 hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel president o la presidenta, la qual es farà constar a la convocatòria. Juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i en el seu cas d’aprovació .
 3. Els òrgans col·legiats són convocats i presidits pel Director/a del Centre, i en cas d’absència d’aquest/a, pel/per la Cap d’Estudis.
 4. Correspon a la direcció del Centre establir l’ordre del dia, tenint en compte les peticions de la resta de membres de l’òrgan col·legiat, formulades amb la suficient antelació . El/La Director/a és qui determina la confecció definitiva.
 5. El quòrum necessari perquè tingui validesa una reunió serà el de la majoria absoluta dels seus components i també caldrà la presencia del president/a i el Secretari/ària, és a dir, la meitat més un del nombre de persones que formen l’òrgan col·legiat; i si no hi hagués quòrum, l’òrgan es constituirà en segona convocatòria una hora després de l’assenyalada per la primera.
 6. Qui presideixi la reunió del Consell Escolar conjuntament amb la resta dels membres, procurarà: facilitar el diàleg, recerca del consens, compliment de les lleis, regularitat de les deliberacions, moderar el debat.
 7. Es procurarà que les decisions en el sí del Consell Escolar es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents amb dret a vot, llevat dels casos en què la normativa determina una altra majoria qualificada i dirimirà els empats el/la President/a.
 8. Solament es tractaran els temes o assumptes que determini l’ordre del dia que s’ha establert, llevat que hi hagi presents tots els components de l’òrgan i sigui declarada la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria.
 9. Les actes de les sessions són un document intern que ha de poder ser consultat per la totalitat de membres, per bé que no és preceptiu facilitar-ne còpies. Amb tot, tant els membres del Consell Escolar com altres membres de la comunitat educativa a través dels seus representants podran sol·licitar certificació, que estendrà el/la Secretari amb el vist-i-plau del Director/a, d’acords concrets que constin a l’acta.
 10. De cada reunió, el/la Secretari del Centre, el qual tindrà veu, però no vot, n’aixecarà acta, la qual contindrà la indicació de les persones assistents, les que hi ha intervingut, les circumstàncies de lloc i temps de la reunió, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords.
 11. Els/les components d’un òrgan col·legiat podran fer constar en acta el seu vot en contra d’un acord adoptat i els motius que el justifiquen, amb exempció de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l’acord pres.
 12. Quan s’hagin de formular propostes a altres òrgans de l’Administració, els/les components podran formular els vots particulars que creguin necessaris i fer-los constar a l’ acta de la sessió.
 13. Els acords presos seran executats, dins l’àmbit de la seva competència, per la direcció del Centre.
 14. Si es produeix una vacant, tant en el sector pares i mares com en el sector mestres, aquesta serà ocupada pel següent candidat/a més votat en les darreres eleccions. El nou membre serà nomenat/ada per al temps que li restava del mandat del qui ha causat la vacant en el sector pares i mares…

 

1.3. Comissions especifiques del Consell Escolar.

Al si del Consell Escolar es constituiran les següents comissions: Comissió Permanent, Comissió Econòmica i Comissió de Convivència.

Aquestes comissions tenen les competències que estan recollides en aquestes NOFC i les que expressament li delega el Consell Escolar, excepte aquelles que per normativa no són delegables.

Qui convoca les comissions és el/la President/a del Consell Escolar.

La totalitat de membres de les Comissions han de ser del Consell Escolar i són escollits per aquest òrgan. Quan hi hagi eleccions, en la composició del Consell Escolar es renovaran la totalitat de membres de les comissions.

 

1.3.1. Comissió Permanent.

 1. La Comissió Permanent està integrada pel Director/a, el/la Cap d’estudis, un mestre/a, un pare o mare i el/la Secretari/ària amb veu i sense vot.
 2. Les competències de la Comissió Permanent són: estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els aspectes del seu àmbit que se’ls sol·liciti o consideri convenient aportar.
 3. Realitzarà les funcions de seguiment, modificacions i avaluació de les NOFC.
 4. Es reuneix per tractar aspectes que li encomani el Consell escolar, i també prendrà les decisions oportunes en casos urgents que no puguin esperar a la convocatòria del Consell Escolar. En aquest segon cas els acords presos seran provisionals fins que la propera reunió del Consell Escolar els ratifiqui o no.

 

1.3.2. Comissió Econòmica.

 1. La Comissió Econòmica està integrada pel Director/a, el/la secretari/a, un/una mestre/a, un pare/mare i el/la representant de l’Ajuntament.
 2. Les competències de la Comissió Econòmica són:
 3. Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els aspectes econòmics del Centre.
 4. Altres competències que expressament li encomani el Consell Escolar.
 5. Preparar la documentació per a l’aprovació i la liquidació dels pressupostos del Centre, que únicament pot aprovar el Consell Escolar.

 

1.3.3. Comissió de convivència.

 1. La Comissió de convivència està integrada pel Director/a, dos Mestres, dos pares/mares i secretari/a.
 2. Les competències de la comissió de convivència són:
 3. Garantir una aplicació correcta de la legislació vigent en temes de drets i deures d’alumnes.
 4. Imposar les mesures correctores previstes a les conductes contràries a les normes de convivència del Centre, en els supòsits e), f), g) i h) de l’article 211 d’aquestes NOFC.
 5. Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores.
 6. Assessorar el Director en determinats casos sobre l’aplicació de mesures correctores i sancions.
 7. Les actes de la reunió de la Comissió de Convivència seran fetes pel membre més jove de la Comissió.