Menjador escolar

MENÚ OCTUBRE

SENSE CARN OCTUBREMENÚ CELÍAC OCTUBRE

Absències del menjador

Si un alumne/a ha de faltar al menjador ha de justificar l’absència per escrit o telefònicament a la coordinadora de menjador el mateix dia abans de 2/4 de 10. En el cas que també s’arribi més tard a l’escola per motius justificats (visita metge, …) també caldrà avisar al servei de menjador abans de les 9’30 per tal que es tingui en compte el menú.

Administració de medicaments

L’alumnat que hagi de prendre algun medicament a l’hora del servei de menjador ha de portar:

 • Un escrit del pare, mare o tutor legal on es demana i s’autoritza al personal del centre que administri al fill/a la medicació. Aquesta sol·licitud es pot trobar a la secretaria de l’escola.
 • Recepta o informe mèdic on hi consti el nom de l’alumne, el medicament, la dosi, l’hora en que s’ha d’administrar, així com la durada del tractament.

Si no és amb aquestes condicions el medicament no s’administrarà.

Normativa en l’espai de menjador

Per assolir els hàbits que permeten potenciar l’autonomia personal de l’alumnat i mantenir un clima de respecte i convivència, cal seguir les següents normes de conducta:

 • Respectar les indicacions de les monitores com a responsables del servei de menjador.
 • Respectar als companys i a tot el personal de menjador.
 • Respectar l`horari del menjador i entrar de manera ordenada i sense cridar ni córrer.
 • Rentar-se les mans abans i després de menjar.
 • Asseure’s bé a la seva cadira i en cas de necessitar alguna cosa demanar-ho a les monitores de menjador.
 • Mantenir un to de veu baix per no molestar a ningú.
 • Tenir cura de no fer malbé el menjar. Caldria que els alumnes s’acabessin tot el menjar del plat. En el cas que un alumne no pugui acabar-s’ho tot, ho ha de notificar a una monitora i aquesta ho valorarà.
 • S’ha de menjar de tot, sense fer excepcions. Només en cas justificat (malaltia,…) per mitjà d’una nota dels pares, tutors, i/o certificat metge, se servirà menú especial. S’ha d’avisar amb antelació.
 • Després de dinar desar els plats, gots i coberts en el lloc corresponent.
 • No sortir del recinte escolar durant l’horari de menjador.
 • Respectar les instal·lacions i els materials que es fan servir. Tenir cura i compartir els jocs i el material de menjador.
 • Respectar els límits dels espais marcats al pati per als diferents grups.

El servei de menjador en els centres públics del Departament d’ensenyament és una prestació complementària d’ajuda a l’escolarització. Per això, l’escola El Gegant del Rec té aquest servei optatiu creat per atendre els alumnes, les famílies dels quals ho desitgin o ho necessitin.

El centre aposta per mecanismes de mediació en la gestió d’actuacions contràries a la convivència com a via paral·lela a la sanció disciplinària , sempre que signifiqui la reparació d’una falta , d’una conducta o d’una actuació inapropiada segons la normativa interna del Menjador.

Les famílies resten assabentades de la normativa de funcionament del menjador i l’accepten des del moment que formalitzen la inscripció.

Si a la família li cal comentar qualsevol aspecte del Servei de Menjador, per qualsevol altra consulta (informació específica del menjador, comentar incidències,…), cal fer-ho a través de la coordinadora de menjador, la Natàlia Besalú que la podreu trobar a l’escola tots els dies lectius de 9 a 9’30 del matí a la secretaria de l’escola.