Equip directiu

Director: Julio Lasobras García

Cap d’estudis: Vanessa Miota

Secretària: Ina García