COMPETIC 2

Descripció

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.

Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

COMPETIC 2

Recull les vuit competències del nivell mitjà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Mitjà):

  • Cultura, participació i civisme digital.
  • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
  • Navegació i comunicació en el món digital.
  • Tractament de la informació escrita.
  • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
  • Tractament de la informació numèrica.
  • Tractament de les dades.
  • Presentació de continguts.

Accés

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció  durant el període fixat pel Departament d’Ensenyament. La preinscripció pel curs 17-18 serà del del 19 al 27 de juny.

Continuïtat

COMPETIC 3