Consell escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan màxim de participació de tota la comunitat educativa, i com a tal hi són representats tots els estaments: professors/es, pares/mares, alumnes, personal d’administració i serveis, i ajuntament.
Els membres de tots els estaments elegits en votació, tenen un mandat de quatre anys. Per evitar que cada quatre anys es produeixi una renovació quasi total de tots els membres, amb les disfuncions que això podria provocar en el seu funcionament, cada dos anys se celebren eleccions a membres del Consell i es renoven la meitat dels membres electes.

Aquest Consell Escolar està format per:

 • Director: Juan de Torres Caballero
 • Cap d’Estudis: Begoña Menac Tello
 • Secretària: Mayte Sarrión Martínez
 • Professors/es:
Susana Vilar

Carme Serrano

Lali Sabé

Rosa Fernández

Mercè Ginés

 

 • Pares/mares d’alumnes
 

Anaís Ligero

Noé Romero

Tracy Marshman

María Belén Marinone

 

 

 • Representant PAS: Felicidad Sánchez
 • Representant Ajuntament: Teresa Ardanuy
 • Representant AMPA: Marc Byrne

 

FUNCIONS

 • Conèixer la proposta de nomenament de l’equip directiu.
 • Aprovar la creació d’altres òrgans de coordinació del col.legi i assignar-los competències, sens perjudici de les funcions dels òrgans de coordinació preexistents.
 • Aprovar i avaluar el projecte educatiu del col.legi.
 • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Aprovar el Reglament de règim interior del centre.
 • Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars, de les activitats extraescolars i dels serveis, si s’escau, amb la col.laboració de les associacions de pares i mares d’alumnes. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució.
 • Avaluar i aprovar la memòria anual d’activitats del centre.
 • Establir criteris sobre la participació del centre en activitats culturals,esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el centre pot prestar la seva col.laboració, escoltades les associacions de pares i mares.
 • Promoure l’optimització de l’ús de les seves instal.lacions i el material escolar i la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació, sens perjudici del que disposa l’article 7 d’aquest Reglament.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i elaborar un informe que s’inclou a la memòria anual.
 • Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d’Educació.