L’ESCOLA

El Turonet és una escola pública situada a la població de Sant Quirze del Vallès.

L’escola fomenta i treballa la convivència, el respecte a la diversitat, les normes socials i vetlla per una educació no sexista i inclusiva.

L’escola potencia la participació i implicació de tota la comunitat educativa.

L’escola respecta la pluralitat. Sistemàticament es treballen els valors de respecte, justícia, solidaritat, responsabilitat i participació democràtica; a través de les tutories i de l’assemblea de delegats i delegades.

L’escola utilitza el català com a llengua vehicular i llengua base de l’aprenentatge, impulsant també l’aprenentatge del castellà, a fi d’aconseguir un domini similar en les dues llengües al final de primària. Opta també, per la llengua anglesa fomentant-ne l’ús.

Partint de la cohesió i el compromís de tot l’equip docent, l’escola treballa amb una línia metodològica basada en la pedagogia activa, situant l’alumnat en el centre de l’aprenentatge. Propiciant un clima en el qual la implicació dels nens i les nenes en el dia a dia, els faci partícips del seu procés d’aprenentatge i els hi sapiguem encomanar les ganes d’aprendre i de saber cada dia més coses.

El coneixement del medi, el respecte a l’entorn i la convivència es reforcen amb activitats complementàries: excursions, colònies, treball a l’aula de ciències, tallers, racons de joc i de treball, visites culturals, setmanes monogràfiques… L’escola forma part de la xarxa d’escoles verdes.

Es potencia l’experimentació i l’observació directa, el desenvolupament de projectes, l’esforç i la capacitat de treball individual i també l’aprenentatge en equip col·laboratiu.

Volem educar tots els nens i les nenes, per què desenvolupin al màxim de les seves potencialitats individuals i per què comparteixin valors, actituds i coneixements. Volem formar nens i nenes solidaris que assumeixin el seu paper de ciutadans d’una societat democràtica.