Plantejament Institucional

Els Pins és una escola pública d’educació Infantil i Primària ubicada al barri dels Canyars de
Castelldefels des del 2007. És hereva de l’antic CEIP Vista Alegre.
Som una escola de tots/es i per a tots/es. Tota la comunitat educativa treballa en equip i de
forma coordinada per tal d’aconseguir una fita comuna. L’esforç, la participació, la motivació i
la formació constant són presents en tot moment.
Som una escola inclusiva i oberta, on tothom, sigui quina sigui la seva condició social o cultural,
s’hi senti acollit. Treballem conjuntament amb la Comunitat Educativa per potenciar la cohesió
social.
La nostra llengua vehicular és el català i potenciem el plurilingüisme.
Som una escola activa implicada en projectes de transversalitat i d’innovació.
Som una escola on els nens i nenes són els protagonistes implicant- se i participant de bon grat
en el seu propi procés educatiu.
Som una escola que transmet valors imprescindibles per al creixement i educació dels infants:
la tolerància, el respecte, la solidaritat i la responsabilitat. Una escola que prepara futurs
ciutadans d’una societat en procés de canvi constant.
Volem ser una escola activa i innovadora que formi part de la societat del coneixement. On es
prioritzaran les estratègies necessàries per adaptar-nos a les necessitats dels nens i les nenes.
Amb una metodologia funcional i significativa, fent ús de les noves tecnologies.
Volem fomentar l’esperit crític i ajudar als nens i nenes a esdevenir més autònoms i
competents com a individus i membres d’una societat i del seu entorn immediat.
Amb el plurilingüisme volem adquirir una bona competència comunicativa.
Volem potenciar la cultura de l’esforç per millorar el rendiment escolar i mantenir la cohesió
social.

Volem ser una escola on s’aprengui a aprendre d’un mateix, de tot, de tots/es i entre tots/es.