DOCUMENTS DEL CENTRE

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE:

PRINCIPIS   GENERALS

L’Escola Catalunya, que es defineix com a escola oberta i plural, dóna prioritat als següents principis:

1. L’educació ha d’estar basada en la responsabilitat i en la convivència entre les persones (pau, diàleg, cooperació, tolerància i solidaritat). Cap alumne/a podrà ésser discriminat per motius religiosos, de sexe, d’ètnia, polítics, socials, ni de cap altra mena.

2. Els nens/es, en totes les activitats educatives, han de conèixer i respectar el seu entorn cultural i físic com a objectiu principal d’una manera progressiva.

3. Els nens/es han de desenvolupar tècniques d’estudi i hàbits intel·lectuals que li permetin aprendre mitjançant l’observació, la reflexió, la investigació, el contrast d’opinions,… per tal d’adquirir l’autonomia necessària que els permeti construir el seu saber.      

PEC:TEXT COMPLET