Consell escolar

Què és el Consell Escolar de Centre ?

És l’òrgan màxim de decisió i participació del centre, on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa: equip directiu, mestres, famílies, AFA, personal d’administració i serveis i ajuntament.

Funcions del Consell Escolar de Centre

  • Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu.
  • Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi segons marca la llei.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
  • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions, revisar aquestes decisions, proposar alternatives i vetllar perquè s’atenguin a la llei vigent.
  • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3.
  • Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, la evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre que faci l’administració educativa.
  • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

Consell Escolar 2018-2019

Directora: Aurora Reyes.

Cap d’Estudis: Arantxa Millan.

Secretària: Dani Pons.

Sector Mestres

Lola Gonzalez.

Alba Brull.

Lourdes Cabanillas.

Pepa Tornè.

Mercè Pavia.

Sector Pares

Rosa Maria Muñoz.

Ruth Cantón.

José Luis Corrales.

Alicia González.

Representant AMPA

Bea De Miguel.

PAS

Cristina Ricart.

Ajuntament

Joan Giribert de Sebastian.