Criteris d’avaluació i normes essencials

Criteris d’avaluació generals

L’avaluació és una part important del procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes de les escoles d’adults i ha de ser contínua i integradora.

Dividim aquest procés en tres parts:

  • els controls, que fan referència a les proves escrites i orals que tenen com a objectiu avaluar l’adquisició de coneixements per part de l’alumne.
  • el treball personal, que inclouen la realització d’exercicis a classe, la participació a classe, treballs a casa i l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits.
  • l’actitud, apartat en què s’avalua el comportament, l’assistència i la puntualitat.

 

Com s’indica amb posterioritat, cada ensenyament té característiques específiques i un procés d’avaluació determinat, amb una ponderació diferent de cada part. Per a veure els criteris d’avaluació de cadascun dels ensenyaments, podeu consultar el projecte curricular de centre.

 

 

NORMES ESSENCIALS (per a més informació, consulteu les NOFC del centre)
DE RESPECTE A LES INSTAL•LACIONS PÚBLIQUES I DE COMPORTAMENT PER AL BON APROFITAMENT COL•LECTIU DE LA DOCÈNCIA

ORDRE I NETEJA
+ No és permès menjar i/o beure dins les aules, els passadís ni a cap altra dependència.
+ No és permès d’escriure i/o dibuixar a les taules, parets o qualsevol altre element del centre.
+ L’ordre de les taules i les cadires s’ha de mantenir.
+ A l’última classe s’han de posar les cadires damunt la taula i deixar-les ben col·locades.
+ S’ha de mantenir el terra net de papers i de qualsevol mena de brossa.

PUNTUALITAT I PAUSES
+ Les classes començaran i acabaran puntualment.
+ El retards seran degudament controlats i registrats. Cada 3 retards s’acumula una falta d’assistència.
+ Les arribades que superin els 15 minuts de l’hora establerta, implicaran una falta d’assistència.
+ Les absències i els retards justificats (justificants amb valor oficial) s’han de presentar al tutor tan aviat com sigui possible (no a final del trimestre).
+ Quan un grup tingui quatre hores de classe seguides es farà una pausa de 10 minuts repartits entre el final de la segona hora i l’inici de la tercera hora (en aquest cas es podrà sortir fora del centre).

ABSENTISME
+ L’assistència és obligatòria (estudis presencials).
+ En el cas d’alumnes menors d’edat les absències seran comunicades diàriament a la família.
+ L’acumulació de faltes injustificades comporta la pèrdua de l’escolarització.
+ L’absentisme (justificat i injustificat) superior al 30% del total d’hores lectives del curs impedeix legalment obtenir el Certificat de Superació de Curs del PPCFGS.
+ Durant el trimestre la falta injustificada del 30% de les classes suposa la pèrdua de l’avaluació continua, en relació a l’alumnat de GESO.

ÚS DE DISPOSITIUS
+ Els telèfons hauran d’estar en mode silenci i s’ha de renunciar a les comunicacions privades (WhatsApp, SMS, LINEs, Tweets o piulades, missatges Facebook, etc.) durant l’estona de classe.