Servei FP

 1. Descripció del Servei d’Assessorament

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 1. Carta de compromís

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 1. Preu del Servei d’Assessorament

Preu del Servei: 60’00 € (centres públics del Departament d’Ensenyament)

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions:

Bonificació

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables

Exempció

 • Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
 • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
 1. Oferta de places del nostre centre per famílies professionals

Oferta de places Institut Terra Alta convocatòria gener – juliol 2017:

FAMÍLIA PROFESSIONAL CICLES FORMATIUS Places
Administració i gestió CFGM de Gestió Administrativa 4
Instal·lació i manteniment CFGM de Manteniment Electromecànic 4
 1. Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 1. Calendari

Cliqueu aquí per veure el calendari.

 1. Full de sol·licitud del Servei

Per a fer la inscripció al Servei d’Assessorament d’FP cal fer la sol·licitud a la secretaria del centre. El període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament és del 13 de febrer al 24 de febrer de 2017. Cliqueu aquí  per obtenir l’imprès.

 1. Llistat provisional d’admesos i exclosos

Cliqueu aquí per veure el llistat.

 1. Llistat definitiu d’admesos i exclosos

Cliqueu aquí per veure el llistat.

 1. Inscripció,  presentació de la documentació i pagament del Servei d’Assessorament

Un cop heu estat admesos al Servei d’Assessorament, heu de fer la inscripció i efectuar el corresponent pagament i presentar documentació acreditativa de l’experiència laboral i/o formació.

La inscripció al Servei d’Assessorament d’FP es pot fer a la secretaria del centre (cliqueu aquí per obtenir l’imprès).

El termini de presentació de documentació i pagament del preu públic és del 14 de març al 17 de març de 2017.