Servei FP

  1. Descripció del Servei d’Assessorament

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

  1. Carta de compromís

Cliqueu aquí per accedir-hi.

  1. Preu del Servei d’Assessorament

Preu del Servei: 60’00 € (centres públics del Departament d’Ensenyament)

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions:

Bonificació

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables

Exempció

  • Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
  • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
  • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
  1. Oferta de places del nostre centre per famílies professionals

Oferta de places Institut Terra Alta convocatòria del 01-09-2017 al 30-06-2018:

FAMÍLIA PROFESSIONAL CICLES FORMATIUS Places
Administració i gestió CFGM de Gestió Administrativa 4
Instal·lació i manteniment CFGM de Manteniment Electromecànic 4
  1. Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

  1. Calendari

Es farà públic a partir del 12 de setembre de 2017.