Material socialitzat

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE MATERIAL ESCOLAR I MATERIAL PEDAGÒGIC

INTRODUCCIÓ

Durant el curs escolar 2003-04 es va acordar en el Consell Escolar engegar el projecte de socialització de llibres.

Crèiem que els llibres de text podien esdevenir un recurs més a l’aula, així com els llibres de consulta, per a treballar alguns valors com: el valor ecològic, el de compartir, el respecte pel bé comú i el de l’estalvi.

Però aquest projecte s’ha anat adaptant als canvis metodològics que s’han introduït a l’escola. Aquesta situació ha suposat l’adequació del projecte de socialització a les necessitats pedagògiques del centre.

Durant el curs 2013-2014 l’escola ha deixat d’utilitzar tots els llibres de text per passar a fer servir altres tipus de material de consulta i material pedagògic com material audiovisual i entorns virtuals.

Això ha estat aprovat en el consell escolar del dia 9 d’octubre de 2013 i ratificat en el consell del dia 11 de desembre del mateix any.

Aquest projecte evoluciona i hi ha la intenció de què pel curs 2014-2015 es socialitzi tot el material que les famílies han de comprar a l’inici de curs.

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE

 • Racionalitzar la compra de llibres de consulta, material pedagògic i material escolar.
 • Treure la màxima rendibilitat del material socialitzat i reutilitzat.
 • Educar en els valors abans esmentats.
 • Facilitar que tots els alumnes tinguin accés al material escolar.

 

QUÈ IMPLICA PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE MATERIAL ESCOLAR I MATERIAL PEDAGÒGIC ?
 • Que pugui ser emprat per diverses promocions d’alumnes.
 • Que el material escolar no sigui propietat de ningú perquè es tracta d’un bé de la comunitat escolar, tot i que puntualment se’ls hi doni algun material que serà personal i se n’haurà de responsabilitzar l’alumne/a.
 • Que els llibres de text i de consulta continuïn formant part del material de l’aula o de la biblioteca escolar
 • Que es protocol·litzi un sistema de préstec per tal de garantir que tot l’alumnat pugui utilitzar tot el material socialitzat.
 • Que cada estament de la comunitat educativa (pares, alumnes, mestres) compleixi amb les responsabilitats assignades segons el protocol d’ús i tractament dels materials.
 • Que hi hagi un estalvi econòmic per a les famílies i la seguretat de que tots els alumnes, a inici de curs, tinguin tot el material a l’aula.
 • Que hi hagi un augment en la quota de l’AMPA. (la quantitat de l’increment s’acabarà de definir aquest curs, en funció de tot el material que es decideixi socialitzar. 10-15 € anuals)
FUNCIONAMENT
LA COMISSIÓ DE SOCIALITZACIÓ DE MATERIAL.
 1. La comissió de socialització és una comissió del consell escolar.
 2. La comissió estarà formada per pares/mares i el/la cap d’estudis de l’escola. El/la cap d’estudis actuarà com a coordinador/a de la comissió.
 3. Aquesta comissió s’encarregarà d’informar, planificar, coordinar i vetllar per a que es respectin els acords de tots aquells aspectes que facin referència al material socialitzat.
 4. Un cop es tingui la informació del material necessari pel curs següent, la comissió elaborarà el llistat definitiu.
 5. Ajustar el material socialitzat a la partida pressupostària destinada a aquest projecte.
 6. Serà funció de la comissió facilitar el material socialitzat als alumnes matriculats fora de termini.
 7. Avaluar el projecte de socialització.
EL CLAUSTRE

Es responsabilitzarà d’elaborar el llistat de material socialitzat per a cada curs tenint en compte els següents criteris:

 1. Material reutilitzable amb criteris de compra verda.
 2. Tot l’alumnat del centre hi ha de tenir accés.
 3. Després d’aprovar-se la llista de material escolar i pedagògic en claustre, aquesta es posarà en coneixement de la comissió.
 4. Acordar el funcionament del sistema de préstec del material socialitzat.
 5. Garantir que tot el claustre conegui el funcionament del projecte de socialització i introduir-lo en el document d’acollida dels nous mestres.
PROTOCOL D’ÚS DELS ALUMNES, MESTRES I MARES/PARES
 Responsabilitats de l’alumne/a
 1. En cas que l’alumne/a causi un desperfecte susceptible de ser reparat, ho farà ell mateix amb la supervisió del mestre/a o dels pares.
 2. L’alumne/a ha de ser responsable de l’ús que faci del material socialitzat, i és per això, que l’haurà de reposar en cas de pèrdua o maltractament.
 3. Col·laborar periòdicament en la revisió del material socialitzat.
 4. L’alumne serà el responsable del material d’ús personal que puntualment se li facilitarà des de l’escola.

 

Responsabilitat del mestre/a
 1. Informar als pares, en la reunió d’inici de curs, de les qüestions més bàsiques de funcionament del projecte. Els pares que demanin una informació més exhaustiva se’ls derivarà als membres de la Comissió.
 2. Sensibilitzar als alumnes en els valors que comporta la socialització a fi d’aconseguir el màxim respecte pel material socialitzat.
 3. Vetllar per a que els alumnes en facin un bon ús.
 4. Tenir cura de què el sistema de préstec de material funcioni correctament.
 1. Durant el curs, en cas de petits deterioraments, el mestre/a ha d’implicar a l’alumne i/o als pares en la seva reparació, sense esperar a final de curs.
 2. Participar en la valoració i avaluació del projecte de socialització.
Responsabilitat dels pares/mares
 1. Pagar les quotes de l’AMPA.
 2. Vetllar per a que els seus fills/es tinguin cura i facin un bon ús del material socialitzat.
 3. Les famílies s’hauran de responsabilitzar de reparar o reposar tant el material d’ús personal que s’hagi fet malbé com el material socialitzat de l’escola.
 4. Col·laborar en la preparació del tot el material que els/les alumnes necessiten per començar el curs.

  

CALENDARI DE FUNCIONAMENT

A començament de cada curs la comissió es reunirà per a elaborar un pla de treball per a tot el curs.

Gener Fer proposta de pressupost a la comissió econòmica per a l’elaboració del pressupost general de l’escola.
Maig Comunicació a la comissió, per part del claustre, del llistat del material escolar i pedagògic pel proper curs.

Llistat definitiu del material a socialitzar.

Juny Compra, per part de l’equip directiu, del material aprovat en la comissió.
Setembre Un grup de pares i mares ajudaran a classificar i repartir tot el material perquè es pugui assegurar un bon inici de curs.

 

GESTIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE

 • En l’aportació econòmica de l’AMPA es tindrà present el projecte de socialització.
 • En el pressupost general de l’escola es concretarà una partida pel projecte de socialització.
 • La comissió de socialització es reunirà periòdicament amb la comissió econòmica per fer el seguiment del desenvolupament del projecte.
 • Al final de cada exercici es farà la valoració del pressupost corresponent.
 • Es realitzarà un inventari del material socialitzat i es quantificarà el seu valor econòmic.