Sol·licitud per internet

El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció: iesvilatzara@xtec.cat.

Juntament amb el resguard cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:

    • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
    • El DNI de la persona sol·licitant.
    • El DNI de l’alumne.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.