Licitació del servei de neteja

 

Nom de l’òrgan de contractació Institut RAMBLA PRIM
Codi de centre 08013469
NIF Q5855124C
Adreça C/ Cristobal de Moura, 223
Barcelona
CP 08019
Horari d’atenció al públic Matí: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 hores
Horari de registre de documents Matí: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 hores
Tarda: dilluns i dimecres de 15:30 a 18:30 hores
Telèfons 93 307 99 60
Fax 93 266 27 02
Correu electrònic iesramblaprim@xtec.cat
Adreça web http://www.iesramblaprim.info
Adreces de presentació d’ofertes Les ofertes es presentaran a les oficines de secretaria del Centre.
Persones de contacte Francisco Núñez Parejo (Administrador)
Correu electrònic: fnunez1@xtec.cat

 

Licitació del Servei de neteja

El termini de presentació d’ofertes és fins a les 13:30 hores del dia 7 de novembre de 2017.

Visita del Centre

Els propers dies 16 i 20 d’octubre, a les 10:00 hores tindrà lloc la visita guiada per donar a conèixer els espais i les instal·lacions de l’Institut Rambla Prim a les empreses licitadores.

  • Punt de trobada: vestíbul del Centre.
  • Durada prevista de la visita: 1 hora.

Obertura pública del sobre C

L’obertura pública del sobre C de la licitació del servei de neteja expedient 1/2017 tindrà lloc el proper dilluns dia 13 de novembre a les 12:00 h. a la sala de professors de l’institut.

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

b) Dependència que tramita l’expedient: Ins Rambla Prim. Barcelona

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Ins Rambla Prim

c.2) Domicili: C/ Cristobal de Moura, 223

c.3) Localitat i codi postal: Barcelona 08019

c.4) Telèfon: 93 307 99 60

c.5) Fax: 93 266 27 02

c.6) Adreça electrònica: a8013469@xtec.cat

c.7) Adreça d’Internet del perfil del contractant:  www.iesramblaprim.info

c.8) Data límit d’obtenció de documents i informació: Durant tot el període de presentació de proposicions.

d) Número d’expedient: 1/2017

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Serveis

b) Descripció: Servei de neteja de l’Institut Rambla Prim

c) Lloc: C/ Cristobal de Moura, 223 Barcelona 08019

d) Termini: 26 de setembre a 7 de novembre de 2017

e) Admissió de pròrroga: Sí

f) CPV: 90919300-5

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i la ponderació corresponent es detallen a l’annex núm. 4 del plec de clàusules administratives particulars.

4. Valor estimat del contracte

33.990 euros, IVA exclòs

5. Pressupost base de licitació

Import net: 33.990 euros

Import total: 41.127,9 euros

6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix.

b) Definitiva: No es requereix.

7. Requisits específics del/de la contractista

a) Classificació: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 29 dies hàbils comptats des del mateix dia de la publicació d’aquest anunci, fins a les 13:30 hores.

b) Modalitat de presentació: Presencial al registre de secretaria del Centre

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: C/ Cristobal de Moura, 223 Barcelona.

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 h. Dilluns i dimecres de 15:30 18:30h.

c.2) Domicili, localitat i codi postal: L’esmentat al punt 1.c.2 d’aquest anunci.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar, a l’òrgan de contractació, la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça electrònica que s’esmenta en el plec de clàusules, abans de les 24 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants: Sí

e) Termini durant el qual el licitador/a està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos des de l’obertura pública de les ofertes.

9. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l’acte públic d’obertura del sobre C es farà el dilluns 13 de novembre a la sala de professors de l’institut, un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

10. Despeses de publicitat

Cap. La publicació es realitza la web del Centre.

Barcelona, 26 de setembre de 2017

Miquel Rausa Saliente

Director

Enllaços als documents:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>