Homologació d’estudis

HOMOLOGACIÓ TITOLS

Homologar els títols i els estudis fets a l’estranger amb els títols equivalents espanyols

Per sol·licitar una homologació o convalidació d’estudis estrangers no universitaris cal residir a Catalunya.

QUÈ ES POT HOMOLOGAR

Es poden homologar tots els estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris excepte els d’idiomes.

NORMATIVA

per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 7426, de 03.08.2017)

de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni (DOGC núm. 7340 de 30.03.2017)

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5161, de 27.6.2008)

DOCUMENTACIÓ

La documentació que cal presentar depèn de l’ensenyament que es vol homologar o convalidar. El full de presentació de documentació generat per l’aplicació informàtica de sol·licitud especifica els documents que ha de presentar el sol·licitant.

Els document que es presenten, a més de complir determinats requisits, han de ser els originals i han d’anar acompanyats de les fotocòpies compulsades corresponents (el registre compulsa les fotocòpies i retorna els originals al sol·licitant; només s’admeten les compulses fetes pels registres on es presenta la sol·licitud o mitjançant un notari de l’Estat espanyol).

PUNTS DE TRAMITACIÓ

REQUISITS GENERALS

  • Els títols, diplomes i certificacions acadèmiques han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents del país que es tracti.
  • S’han de presentar legalitzats (la legalització s’ha de fer sobre el document original).
  • Han d’anar acompanyats de la traducció oficial, si escau.

Tots els documents que es presenten han de ser els originals i han d’anar acompanyats de la fotocòpia corresponent, que cal compulsarL’òrgan instructor pot requerir, a més, els documents que consideri necessaris per a l’acreditació de l’equivalència entre els estudis estrangers cursats i el títol o els estudis espanyols amb què es volen homologar o convalidar.

Compulsa Cal presentar en el registre la documentació original i les fotocòpies, perquè aquest en faci la compulsa i retorni els originals a la persona interessada. Únicament s’admeten les compulses fetes pel registre on es presenta la sol·licitud o mitjançant un notari de l’Estat espanyol.

Legalització de documents expedits a l’estranger

Els documents han de ser oficials, estar legalitzats i expedits per les autoritats competents d’acord amb l’ordenament jurídic del país.

En el supòsit de títols o certificats acadèmics, la legalització consisteix, amb caràcter general, en el reconeixement de la signatura de l’autoritat educativa que expedeix el document original (no de la que avala la seva compulsa o traducció).

No s’exigeix cap legalització per als documents expedits als següents països de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Xipre. També Suïssa, per acord bilateral amb la UE.

Per als documents expedits en els països que han signat el Conveni de la Haia és suficient la legalització única o postil·la emesa per les autoritats competents del país.Amb efecte de 30 d’agost de 2016 entra en vigor el conveni de la Haia referit a la legalització de la documentació acadèmica expedida per les autoritats educatives de Xile. En conseqüència, a partir d’aquesta data s’admet la documentació legalitzada amb la postil·la de la Haia.

Els documents expedits a la resta de països s’han de legalitzar per via diplomàtica en els organismes següents i en l’ordre indicat:

  1. Ministeri d’educació del país d’origen per legalitzar els títols i certificats d’estudis.
  2. Ministeri d’afers exteriors del país d’expedició dels documents.
  3. Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país d’expedició.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>