NOFC

ÍNDEX:
 CAPÍTOL SEGON: Dels alumnes
 CAPÍTOL TERCER: Dels professors
 CAPÍTOL QUART: Dels pares
 CAPÍTOL CINQUÈ: Del personal d’administració i serveis
 CAPÍTOL SISÈ: Funcionament del centre. Aspectes d’organització general del curs
CAPÍTOL VUITÈ: De la convivència al centre
CAPÍTOL NOVÈ: Règim disciplinari dels alumnes

PREÀMBUL

Les presents Normes d’Organització i Funcionament regiran l’activitat acadèmica, pedagògica i convivencial de l’Institut Mediterrània del Masnou, vinculant les seves prescripcions a tota la comunitat educativa mentre es mantingui la seva vigència.

Les normes qui hi són contingudes es promulguen a l’empara de la legislació vigent en matèria educativa, essent la seva finalitat essencial assolir el més alt grau d’eficàcia i rendiment en la Funció Docent que incumbeix a l’Institut, en el respecte dels drets i llibertats garantits a tots els estaments que l’integren en l’ordenament legal vigent.

L’Institut Mediterrània del Masnou és un centre públic d’ensenyament secundari, que desenvolupa totes les activitats que li són pròpies, amb subjecció escrupolosa als principis constitucionals de neutralitat ideològica i respecte a les opcions religioses, ètiques i morals garantides a l’Art. 27.3 de la Constitució Espanyola.

Totes les activitats que es desenvolupin a l’Institut tenen com a objectiu les finalitats següents:

a) El ple desenvolupament de la personalitat de l’alumnat sense discriminació en raó de la raça, el sexe o les capacitats intel·lectuals i físiques.

b) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, dins els principis democràtics de convivència i de l’exercici de la tolerància i la llibertat.

c) El desenvolupament de les capacitats cognitives, motrius, de relació social i equilibri personal de l’alumnat.

d) L’ensenyament-aprenentatge de coneixements científics, humanístics i estètics, adequats al curs en què estigui matriculat l’alumne.

e) La preparació per participar activament en la vida social i cultural, amb una actitud responsable i reflexiva.

f) La formació en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural.

g) La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

CAPÍTOL PRIMER

Organització i gestió

Article 1

1.1.Òrgans unipersonals de direcció i equip directiu

A l’Institut Mediterrània s’estableixen els següents òrgans unipersonals de direcció:

Director/a, cap d’estudis, secretari/a i coordinador/a pedagògic/a.

Les funcions i competències del Director/a, cap d’estudis, secretari/a són les que es contemplen als articles 31,32 i 33 del Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius.

Les funcions i competències del/de la coordinador/a pedagògic/a són les que es contemplen en l’article 34.1 del Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius.

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern de l’Institut Mediterrània i les persones membres han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció.

L’equip directiu de l’Institut Mediterrània està format pel director/a, el/la cap d’estudis, el/la secretari/a i el/la coordinador/a pedagògic/a.

1.2.Estructura pedagògica del centre

L’estructura pedagògica del centre està formada per la coordinació pedagògica, la coordinació pedagògica de 1r i 2n d’ESO, la coordinació pedagògica de 3r i 4t d’ESO, la coordinació pedagògica de batxillerat i els tutors dels respectius cursos.

1.3.Òrgans col·legiats de participació en el govern de l’Institut

El consell escolar i el claustre del professorat són els òrgans col·legiats de participació en el govern de l’Institut Mediterrània

La composició i elecció dels òrgans de govern es farà d’acord amb la normativa que les reguli. Les seves competències seran les que els atribueixi la legislació vigent i les que puguin rebre per delegació.

El Consell Escolar està compost per: la directora, el cap d’estudis, el secretari 6 representants del professorat, 3 representants de l’alumnat, 2 representants del sector pares, 1 representant de l’AMPA, 1 representant del pas i 1 representant de l’Ajuntament.

1.4.Òrgans de coordinació

Els òrgans de coordinació de l’Institut Mediterrània són els següents:

a) Col·legiats: els departaments didàctics.

b) Unipersonals: els caps de departament, el/la coordinador/a de batxillerat, el/la coordinador/a d’activitats i serveis escolars, el/la coordinador/a LIC, el/la coordinador/a de riscos, el/la coordinador/a d’informàtica i , en la mesura que sigui possible, coordinadors de primer i segon cicle d’ESO (que seran preferentment les orientadores del centre), coordinador de projectes, coordinador AICLE (preferentment, el Cap de Departament de llengües estrangeres) coordinador de Servei Comunitari, coordinador de qualificacions i coordinador de la pàgina web del centre, així com  qualsevol altre coordinador que el desenvolupament de les activitats de centre facin necessari.

Els òrgans de coordinació unipersonals seran nomenats pel director que n’informarà al claustre del professorat.

1.5.Règim de sessions

La convocatòria de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de l’Institut es farà amb una antelació mínima de 48 h.

La convocatòria de les sessions ordinàries serà acompanyada de la següent documentació:

– Esborrany de l’acta de la sessió anterior.

– Documentació relativa als temes sobre els quals s’hagi de produir votació si no han estat coneguts en reunions preparatòries anteriors.

– Documentació relativa a temes que hagin de ser coneguts per l’òrgan corresponent i que siguin susceptibles de preguntes per aclarir el contingut de la informació.

– Qualsevol altre document que es consideri adient.

La convocatòria de les sessions extraordinàries serà acompanyada de la mateixa documentació esmentada anteriorment a excepció de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. Les actes de les sessions extraordinàries seran aprovades en la propera reunió ordinària.

La documentació que ha d’acompanyar la convocatòria pot ser en paper, lliurada per correu electrònic o estar compartida en Google Docs.

Article 2

En el sí del Consell Escolar del Centre, hi haurà una Comissió de Convivència integrada pel/la Director/a, el/la Cap d’Estudis i el/la Secretàri/a, i a la qual s’incorporaran un representant del sector famílies, un del sector alumnat, dos representants del sector professorat i un del sector PAS, escollits per votació entre els membres de cada sector del Consell Escolar. Aquesta Comissió té com a finalitat garantir una aplicació correcta del que disposa la normativa i col·laborar en la planificació de mesures preventives i el control de la seva aplicació. La Comissió de convivència es reunirà tres cops a l’any per: estar informada de les tipificacions de possibles infraccions que els alumnes facin de les normes de convivència al centre, realitzar el seguiment de les actuacions proposades i, finalment, fer balanç de tot el procés executat durant el curs.

Tanmateix dins del Consell Escolar del Centre hi haurà una Comissió de Disciplina integrada pel Director/a i el/la Cap d’Estudis, i a la qual s’incorporarà el tutor o tutora corresponent en cada cas. Aquesta Comissió s’ocuparà de les infraccions que els alumnes facin de les normes de convivència al centre. La Comissió informarà el Consell Escolar de les seves actuacions en l’últim Consell Escolar del curs.

La Comissió de Disciplina es reunirà tantes vegades com ho requereixin els equips docents, els tutors i tutores i per iniciativa pròpia quan es detecti una conducta inadequada.

Del sí del claustre naixerà la Comissió d’Atenció a la Diversitat, integrada per: director, cap d’estudis, coordinador pedagògic, coordinadores d’ESO (orientadores), els tutors i tutores, el representant de l’EAP i altre professorat que es consideri oportú. La CAD vetllarà cada curs per l’aplicació i resultats del Pla d’Orientació i el Pla d’atenció del centre.

En el sí de la CAD es crea la subcomissió operativa, que estarà integrada pel director/a, el/la cap d’estudis, les orientadores de centre i el/la representant de l’EAP.

La CAD es reunirà tres cops cada curs i la subcomissió operativa es reunirà setmanalment.

El centre tindrà també una comissió social integrada per: director, cap d’estudis, representant de l’EAP, representant dels serveis socials. Es reunirà com a mínim un cop al trimestre, preferentment dos.

.

CAPÍTOL SEGON

Dels alumnes

Article 3

Representació dels alumnes

3.1 Cada grup d’alumnes elegirà dos representants, el/la delegat/da i el/la sotsdelegat/da, mitjançant una votació de tot l’alumnat del grup realitzada en els primers 30 dies lectius del curs.

3.2 El/la delegat/da i el/la sotsdelegat/da són els representants dels grup. Aquests càrrecs són unipersonals i seran exercits durant un curs escolar. El/la delegat/da i el/la sotsdelegat/da poden dimitir si, per motius personals o d’altres, no poden exercir la seva activitat. Podran ser cessats, a petició del 50% dels alumnes del grup, prèvia votació i per majoria absoluta, en una reunió convocada pel tutor/a del grup. També se’ls podrà demanar la dimissió per part de l’equip docent si han incorregut en faltes greus contra les normes de convivència.

Si el/la delegat/da dimiteix o és cessat/da, passarà a ser delegat/da el/la sotsdelegat/da i aquest/a serà substituït/da per l’alumne següent de la llista resultant de les votacions.

3.3 La totalitat de representants de tots els cursos constituirà l’Assemblea de Delegats i Delegades que elegirà, entre ells, un Consell de Delegats format per un/una representant de cada curs i un/una representant dels estudiants en el Consell Escolar. En cap cas el nombre de membres del Consell de Delegats i Delegades no podrà ser inferior a cinc.

L’Assemblea de Delegats i Delegades i el Consell de Delegats i Delegades es reuniran, com a mínim, un cop cada curs escolar, amb la periodicitat i el procediment que ells mateixos determinin i informaran a Prefectura d’Estudis d’aquestes reunions. La Prefectura d’Estudis facilitarà els mitjans perquè aquestes reunions es puguin celebrar. En cap cas es podran suprimir classes per celebrar-les. Abans de cada reunió del Consell Escolar es farà una reunió a la qual assistiran el Consell de Delegats i Delegades i el/la coordinador/ra pedagògic/ca

El Consell de Delegats i Delegades ha de ser informat respecte de l’ordre del dia de les reunions del consell escolar del centre i dels acords adoptats, a fi de donar-ne difusió per ser tractats en els diferents cursos.

a) Donar assessorament i suport als/les representants dels estudiants del consell escolar del centre, als quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos, classes, especialitats o branques que representen.

b) Elaborar informes per al consell escolar del centre, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d’aquest òrgan col·legiat.

c) Informar de les seves activitats a tot l’alumnat del centre.

Els membres del Consell de delegats i Delegades no podran ser sancionats per l’exercici, en les condicions establertes reglamentàriament, d’aquelles funcions que la normativa vigent i aquestes normes els atribueixen com a pròpies

3.5 Els/les representants de  l’alumnat al Consell Escolar seran elegits/elegides mitjançant votació de tot l’alumnat del Centre.

Hauran d’informar sobre els acords adoptats al Consell Escolar a tots els delegats i delegades de grup i podran recaptar i traslladar al Consell Escolar tota la informació que considerin oportuna.

Article 4

L’alumnat tindrà els drets i deures recollits a la legislació vigent (LEC. Títol Tercer. Capítol Cinquè. Articles 30-37 i Decret d’Autonomia de centres, art. 24 i 25)

CAPÍTOL TERCER

Dels professors

Article 5

5.1 El professorat es regirà per la legislació vigent sobre funcionaris civils de l’administració i tota la reglamentació educativa vigent, en tot el que fa a horaris, funcions i responsabilitats.

5.2 L’assistència del professorat queda regulada pel Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària (DOFCPES).

5.3 El control de l’assistència del professorat es farà a través d’ATRI i el sistema de justificació de faltes s’ajustarà a Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària (DOFCPES).

Article 6

6.1 El professorat del centre està organitzat en Departaments i/o Seminaris, que estaran formats per tots els professors/res que hi estiguin adscrits.

6.2 Correspon als Departaments i/o Seminaris:

a) La confecció i aprovació de la programació de les matèries corresponents als ensenyaments que tenen assignats i de les seves adaptacions curriculars, a proposta dels professors i professores que les imparteixin, el seguiment de les programacions, la seva revisió parcial o total a la vista dels resultats obtinguts per l’alumnat, i l’adopció dels acords que siguin procedents en relació a la programació dels cursos posteriors.

b) Fer la proposta, atenint-se a criteris pedagògics, de distribució entre els seus membres dels cursos i assignatures corresponents a cada professor/a integrant del mateix;

c) Fer la proposta dels llibres de text que calgui fer servir garantint una unitat de criteris;

d) Assegurar un desenvolupament homogeni i semblant de les mateixes matèries en els cursos de mateix nivell i proposarà a l’equip directiu les adquisicions de material necessàries per al bon funcionament del Departament i/o Seminari.

6.3 L’elaboració, modificació i actualització de les programacions es farà tenint en compte el Projecte de Normalització Lingüística del centre, la LOE, la LEC i el Decret 143/2007 pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària.

La programació haurà de formalitzar-se per escrit o en suport digital i la direcció del centre en tindrà una còpia a disposició de la Inspecció d’Ensenyament des del començament de curs.

La programació ha d’especificar:

a) Els objectius a assolir i la seva temporització, per matèries i cursos.

b) L’ordenació i temporització dels continguts.

c) La metodologia i les situacions de treball que cal utilitzar (individuals i en grup).

d) El procediment d’avaluació i recuperació que cal seguir tant pel que fa a les matèries del curs com a les possibles matèries pendents.

6.4 Els seminaris o departaments dedicaran com a mínim el temps equivalent a una hora setmanal a reunions regulars de treball, amb la participació obligatòria de tots els seus membres, per tal de:

a) Concretar els criteris d’avaluació i qualificació, i preparar conjuntament el material necessari (exercicis orals i escrits, proves objectives, pautes de correcció, etc.).

b) Analitzar els resultats que s’obtenen, per tal d’introduir en la programació les modificacions que es considerin convenients.

c) Tractar els problemes d’un grup, tan generals com específics que puguin sorgir en relació amb les matèries que imparteixen o en relació amb les qualificacions.

Aquestes reunions constaran expressament a l’horari dels professors i s’ha d’aixecar acta dels acords que s’hi prenguin.

6.5 El nostre centre compta amb 10 departaments didàctics: Departament de Ciències Socials; Departament de Llengua catalana i literatura; Departament de Llengua castellana i literatura; Departament de Llengües estrangeres; Departament de Matemàtiques; Departament de Ciències de la Natura; Departament d’Educació Visual i Plàstica; Departament d’Educació Física; Departament de Física i Química; Departament de Tecnologia i Departament d’Orientació Psicopedagògica. Hi ha també dos Seminaris: Filosofia (en el sí del Departament de Ciències Socials) i Llengües clàssiques (en el sí del Departament de Castellà).

Coordinadors

Article 7

El nombre de coordinadors es determinarà cada curs escolar d’acord amb la normativa vigent. Els coordinadors seran proposats pel Director/a.

Article 8

Equips Docents

8.1 Els equips docents estan formats per la totalitat de professors i professores  que imparteixen classe en un grup, ja sigui a la seva totalitat o a una part d’ell.

8.2 Entre les seves funcions  podem esmentar:

a) Coordinar les diferents matèries d’un curs entre el professorat que els formen, per tal de potenciar la transversalitat dels coneixements i fomentar àmbits de treball interdisciplinari, la integració dels diferents tipus de continguts per part de l’alumnat i el seu ús efectiu en diferents situacions i contextos.

b) Fer el seguiment dels aprenentatges, amb la col·laboració de l’EAP, dels alumnes amb necessitats educatives especials, i adoptar les decisions que correspongui en relació amb l’atenció educativa que es dóna a l’alumne/a, procurant sempre la màxima participació de l’alumne/a en els entorns i grups ordinaris i decidir sobre la promoció d’aquest alumnat.

c) Col·laborar amb el tutor del grup en les tasques de tutoria.

d) Realitzar les sessions d’avaluació que es contemplin en aquests normes d’organització i funcionament.

e) Conèixer i aplicar els plans individuals de batxillerat existents al centre (Decret 142/2008 i EDU/554/2008).

f) Elaborar el Treball de síntesi del curs corresponent, tot determinant els objectius, continguts, activitats i criteris d’avaluació.

g) Proposar l’organització d’activitats: xerrades, sortides, crèdits de síntesi, …

h) Proposar la distribució de l’alumnat per grups per al curs següent, una vegada s’ha decidit si han superat o no el curs corresponent.

i) Proposar les actuacions necessàries, si escau, a desenvolupar amb l’alumnat que hagi promocionat amb alguna àrea o matèria suspesa.

j) Establir pautes per fomentar hàbits de treball, de convivència, de respecte i d’esforç personal entre l’alumnat.

k) Analitzar el comportament de l’alumnat i proposar, si escau, l’adopció de mesures correctores o d’obertura d’expedients.

l) Totes aquelles altres tasques que li siguin assignades per la normativa corresponent.

8.3 L’equip docent disposarà, dins l’horari marc del centre, d’una franja de reunions, per tal que pugui analitzar tots els aspectes que, relacionats amb els seus alumnes, considerin adients. Els criteris per establir-la i la periodicitat de les reunions seran acordades pel Claustre de professors i s’hauran de tenir en compte a l’hora de determinar els criteris per a la confecció d’horaris.

CAPÍTOL QUART

Dels pares

Article 9

Els pares/mares i/o tutors legals dels alumnes tenen els següents drets:

a) Dret a participar en el govern i les activitats de l’Institut a través de llurs representants al Consell Escolar.

b) Dret a que els seus fills o pupils, matriculats al centre, rebin una educació i ensenyament conforme als principis enunciats al preàmbul, adequada i idònia al curs en el qual estiguin matriculats.

c) Dret a escollir per als seus fills la formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions, sense que, en cap cas, la seva elecció pugui ésser substituïda sense el seu exprés consentiment.

Article 10

10.1 Els pares i tutors dels alumnes, per tal de materialitzar de forma col·lectiva i institucionalitzada aquesta participació en les funcions del centre, tenen garantit per la Llei el dret a la llibertat d’Associació en matèria educativa, mitjançant les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA).

10.2 Les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes, com indica el seu nom, estaran formades per pares, mares o tutors dels alumnes matriculats en el centre.

Article 11

L’AMPA podrà utilitzar els locals de l’institut per a la realització de les activitats que li són pròpies. El centre posarà tots els mitjans al seu abast per facilitar la seva tasca.

L’equip directiu facilitarà i agilitarà el contacte amb els pares i la seva participació en la vida del centre. L’equip directiu es reunirà amb els representants de l’AMPA amb la periodicitat necessària per a tenir-los informats de la marxa del centre, per planificar actuacions coordinades i, en general, per facilitar la col·laboració mútua

Article 12

Els representants dels pares i mares al Consell Escolar seran escollits tal i com preveu la normativa vigent. L’AMPA designarà, d’acord amb la normativa vigent, el/la seu/seva representant al Consell Escolar.

Article 13

Les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes tenen les finalitats següents:

a) Assistir els pares, mares o tutors dels alumnes en l’educació dels seus fills.

b) Col·laborar en les activitats educatives del centre.

c) Promoure la participació dels pares, mares o tutors dels alumnes en la gestió del centre mitjançant els òrgans previstos per la legislació.

d) Promoure tot tipus d’activitats encaminades a la formació integral dels alumnes i el desenvolupament dels hàbits socials i democràtics.

Es realitzaran un mínim de tres reunions anuals.

Article 14

Els pares dels alumnes menors d’edat i dels no emancipats econòmicament tenen el deure de comparèixer, sempre que hi siguin convocats de forma individual per algun dels òrgans del centre. Si no compareguessin, se’ls tindria per escoltats i no estaran legitimats per reclamar contra la decisió que s’adopti respecte el cas per al qual hagin estat convocats.

Comunicació amb les famílies:

Les famílies podran en tot moment conèixer la realitat educativa del seus fills (assistència, retards, observacions a l’aula) mitjançant la plataforma Weeras.

Tanmateix se’ls comunicarà per email o sms o telefònicament qualsevol incidència que el centre consideri oportuna posar en coneixement de la família.

CAPÍTOL CINQUÈ

Del personal d’administració i serveis

Article 15

El personal d’administració i serveis del centre, a més dels drets i deures contemplats per la legislació vigent, té dret :

a) A la formació permanent que li permeti millorar la seva qualificació i capacitat laboral.

b) A disposar d’ unes condicions idònies per a la salut laboral i que suposin l’eliminació de possibles riscos laborals.

c) A reunir-se i estar representat en els òrgans col·legiats que determini la llei.

d) A elegir els seus representants en els òrgans que estableix la normativa vigent i ser elegits pels seus companys en els esmentats òrgans.

Article 16

En tot el que fa a horaris i altres condicions laborals depenen dels Serveis Territorials de la Generalitat.

Article 17

El personal auxiliar administratiu té les següents funcions:

a) Desenvolupar les tasques d’oficina que li puguin ser encomanades pel Secretari/ària del centre.

b) L’atenció i informació al públic.

c) Qualsevol altra tasca que li sigui encomanada per l’Equip Directiu, d’acord amb la normativa vigent.

Article 18

El personal subaltern té les següents funcions:

a) Custodiar el mobiliari, les màquines, les instal·lacions i els locals.

b) Controlar l’entrada del centre, rebre les persones alienes, les trucades telefòniques i els encàrrecs.

c) Custodiar les claus.

d) Rebre, conservar i distribuir els documents i objectes propis de l’activitat administrativa del centre.

e) Realitzar els encàrrecs relacionats amb llurs funcions, fora i dins del centre, que els encomani el director/a.

f) D’altres tasques similars que per raó del servei se li puguin encomanar (posada en funcionament de l’enllumenat, calefacció, etc.).

g) Rebre, buscar si s’escau, i distribuir la correspondència, d’acord amb les instruccions del Secretari/ària.

h) Efectuar, dins de les dependències del centre, els trasllats de material, mobiliari i equipament que siguin necessaris.

i) Atenció i cura dels alumnes, evitant que romanguin en els llocs no autoritzats, a qualsevol hora de la seva jornada laboral.

j) Qualsevol altra tasca que li sigui encomanada per l’Equip Directiu d’acord amb la normativa vigent.

Article 19

L’horari del personal d’administració i serveis el determinarà la Direcció al començament de cada curs escolar, dins la legalitat vigent. Si no s’especifica res en contra seguirà vigent el del curs anterior.

CAPÍTOL SISÈ

Funcionament del centre. Aspectes d’organització general del curs.

Article 20

Calendari i horari del centre

20.1 L’Institut Mediterrània s’atendrà al calendari escolar que s’aprovi amb caràcter general per a l’ensenyament no universitari.

20.2 El Consell Escolar haurà d’aprovar cada curs escolar l’horari marc del centre i el dels diferents cursos: hores d’entrada i de sortida, nombre de classes al matí i a la tarda, etc.

L’horari marc habitual del centre és de 8 de matí a 14:50 h.

Les hores d’esbarjo seran de 10 a 10:30 h i de 12:30 a 12:50 h.

Les activitats extraescolars tenen lloc a partir de les 16 hores.

20.3 La sessió de classe és de 60 minuts, en els quals s’inclou el canvi de classe.

20.4 Correspon al Claustre, a proposta de l’equip directiu, aprovar els criteris que cal seguir en l’elaboració dels horaris setmanals dels grups d’alumnes i dels professors, per al qual haurà de tenir en compte les normes generals que es dictin per a cada curs escolar i l’horari marc aprovat pel Consell Escolar.

Els criteris per elaborar els horaris seran aprovats pel claustre de professors cada curs escolar a proposta de l’equip directiu.

20.5 Quan s’hagi confeccionat l’horari, el director l’aprovarà provisionalment i convocarà un claustre per verificar si ha estat confeccionat segons els criteris prèviament acordats. Si no es així, caldrà modificar-lo en el termini màxim que estableixi la normativa vigent, durant el qual s’haurà de complir l’horari aprovat provisionalment pel director.

20.6 Els horaris dels professors, incloent-hi totes les hores fixes de permanència en el centre, els horaris dels grups d’alumnes i la resta d’informació horària significativa (hores de visita de tutors i de càrrecs directius, hores d’oficina, etc…) juntament amb el calendari d’activitats, seran exposats permanentment en un lloc accessible als membres de la comunitat educativa i es comunicarà al Consell escolar per al seu coneixement.

Article 21

Horari lectiu de l’alumne

21.1 El centre elaborarà i lliurarà als alumnes els horaris individuals de classe que els corresponguin, que inclouran les sessions de classe i el temps d’esbarjo.

21.2 L’absència del professor responsable d’una classe o activitat escolar no ha de representar interrupció de l’horari lectiu de l’alumne, per la qual cosa, el director haurà de preveure’n la substitució.

21.3 En cap cas l’alumne d’ESO pot abandonar les dependències de l’Institut quan falti algun professor si no és per causa justificada, donat que la transgressió d’aquesta norma té greus repercussions legals. Aquesta obligatorietat de romandre a les dependències del centre inclou totes les hores.

21.4 Els alumnes de BTX podran arribar al centre una hora més tard o sortir-ne una hora abans cas d’absència d’algun professor en “hores punta”, amb avís previ d’algun membre de l’Equip directiu o de la Coordinació de batxillerat perquè en aquest cas es modifica de manera puntual i transitòria l’horari personal de l’alumne, segons ha estat aprovat pel Consell Escolar.

Així mateix, si els pares han lliurat signat el permís corresponent, l’alumnat de batxillerat podrà sortir del recinte a les hores de pati i si tenen programat un examen a última hora del matí, podran sortir en acabar l’examen.

21.5 Les sortides particulars d’alumnes del centre, en horari de classes i d’activitats escolars, hauran de ser autoritzades pel professor de guàrdia PB ubicat a la planta baixa o, en la seva absència, pel tutor o un membre de l’equip directiu i es farà constar al full de guàrdia. En cap cas, els alumnes podran abandonar el centre si no presenten la corresponent autorització del pare, mare o tutor legal. En aquest cas el professor de guàrdia de planta baixa s’ocuparà d’enviar un sms a les famílies comunicant que l’alumne abandona el centre amb la seva autorització.

21.6 En cas d’absència d’un professor s’actuarà d’acord amb els  criteris següents:

21.6.1 Alumnes d’ESO i 1r. batxillerat

a) No es deixarà mai els alumnes sense vigilància. Si sols hi ha un grup d’alumnes per atendre, el professorat de guàrdia de planta serà responsable d’atendre’ls a l’aula, fent un treball encomanat pel professor/ra absent.

b) Si hi ha més grups d’alumnes per atendre que professorat de guàrdia de plantes, aquests optaran per enviar un grup a l’espai que ocupi el/la professor/a de guàrdia PB i deixar-los al seu càrrec, mentre que l’altra professorat de guàrdia s’ocuparà de la resta de grups, si cal concentrant-los en un espai.

c) Cas que el professorat de guàrdia 1 i 2 es trobi amb més d’un grup i ho consideri adient, permetrà als alumnes anar al pati i en farà la vigilància allà, tenint cura de no molestar els qui facin servir en aquella hora les instal·lacions esportives.

21.6.2 Alumnes de 2n BTX:

Podran optar per romandre a l’aula, a la biblioteca, a la cantina del centre o al pati. En cap cas els alumnes podran romandre als passadissos o altres aules, ni als camps esportius quan hi hagi activitats d’Educació Física, ni podran abandonar sense el permís reglamentari les instal·lacions del centre. El professorat de guàrdia PB, controlarà que el se’ls hi ha passat llista a la classe anterior,  abans de deixar-los sortir del centre.

Article 22

En hores de classe no es pot romandre ni circular pels passadissos, ni romandre en altres dependències del centre sense autorització.

Article 23

Les tardes lliures que puguin aparèixer a l’horari de l’alumne poden ésser ocupades ocasionalment per alguna activitat docent i amb caràcter obligatori: conferències, sortides aprovades pel Consell Escolar, exàmens, etc.

La convocatòria d’exàmens fora de l’horari individual de l’alumne s’haurà de comunicar prèviament a la direcció i es farà pública a l’alumnat.

Article 24

Al nostre centre en el canvi de classe sonarà un sol timbre o so musical, que indicarà el final de la classe i la preparació per a la següent, que s’iniciarà amb la màxima celeritat possible. En aquest breu espai de temps de transició els alumnes d’ESO no podran sortir de l’aula si no és imprescindible un canvi d’espai per a la classe següent.

A primera hora del matí i de la tarda sonarà un timbre o so musical a l’hora en punt que marcarà l’inici de la classe. Entrar a l’aula després de l’inici de la classe es considerarà retard. Cinc minuts abans haurà sonat un timbre convocant l’entrada a les aules.

També a l’hora del pati un timbre a les 10.30 marcarà l’inici de la classe i a les 10.25 n’haurà sonat un convocant l’entrada a les aules.

Article 25

Qualsevol modificació de l’horari lectiu dels alumnes (canvis d’hores B en A, avançament de classes, etc.), s’haurà de sol·licitar per escrit a Prefectura d’Estudis i quedarà condicionat a la seva aprovació.

Article 26

Absències i retards dels alumnes

El alumnes tenen l’obligació d’assistir a classe amb puntualitat, de participar en les activitats acordades en el calendari escolar i de respectar els horaris establerts.

Els retards no justificats podran comportar una sanció per a l’alumne. També es podrà sancionar el retard no justificat entre classe i classe.

Quan l’absència o el retard d’un alumne sigui coneguda amb antelació, els pares ho comunicaran telefònicament al centre. D’aquesta manera, quan l’absència o el retard es produeixin, el centre ja en tindrà coneixement de la causa que la provoca.

En el cas de que l’alumne no assisteixi a la primera classe sense avís previ dels pares, el centre informarà telefònicament o mitjançant un SMS de la absència de l’alumne.

Tota falta d’assistència o manca de puntualitat ha de ser justificada raonadament per la família, que ho pot amb el justificant en suport paper o mitjançant la plataforma Weeras.

Els pares rebran els avisos oportuns de faltes d’assistència dels seus fills, com es detalla a l’art. 49.1. Es faran els oportuns avisos a Serveis socials en el cas dels alumnes d’ESO.

Article 27  (article que queda pendent de nova proposta segons acord de la comissió)

El professor de guàrdia tindrà les funcions següents:

a) Quan soni el timbre el professorat de guàrdia 1 i 2 donarà una volta per les plantes, controlant que no hi hagi alumnes fora de les aules o sense professor.

b) En cas d’absència d’algun professor actuarà d’acord amb l’establert als articles 21 i 22.

c) Anotarà totes les absències dels professors al full de guàrdia, fins i tot dels seus companys de guàrdia. Hi farà constar també els retards.

d) Registrarà qualsevol incidència que es produeixi.

e) Atendrà, amb tots els mitjans de que pugui disposar, els alumnes que resultin accidentats i avisarà les seves famílies. Atendrà també els alumnes que es trobin malament i avisarà les seves famílies.

f) El professor de guàrdia PB estarà a l’espai destinat a la planta baixa i atendrà els alumnes expulsats.

g) El professor de guàrdia PB autoritzarà als alumnes, en horari de classes i activitats escolars, les sortides del centre sol·licitades i autoritzades pels pares o tutors legals, i les farà constar al full de guàrdia.

h) El professor de guàrdia PB de primeres hores controlarà l’alumnat que arribi tard,  a la biblioteca. Passats 15 minuts els alumnes seran recollits pel membre de la Junta directiva que estigui de guàrdia de junta i seran acompanyats a l’aula. En el cas de l’alumnat, tant d’ESO com de batxillerat, si arriben tard dues vegades en un mateix trimestre, en produir-se un tercer retard (o més) seran privats de la classe de 1a hora i hauran de romandre amb el professor de guàrdia PB.

Tant en el cas d’ESO com en el de batxillerat, si un alumne suma 5 retards a primera hora, haurà de venir un dia a la tarda. En el cas de batxillerat, 5 retards entre classes significaran tenir la mateixa sanció.

i) Quan els alumnes realitzin una sortida fora del centre el professor que quedi lliure haurà de reforçar als professors de guàrdia, o encarregar-se de la guàrdia. Hi haurà una graella al vestíbul explicativa d’aquestes tasques que el Cap d’estudis haurà previst sempre que es conegui l’absència del professorat per endavant.

j) A l’hora d’esbarjo hi haurà tres professors/professores de guàrdia. Les seves funcions seran vigilar el pati, comprovar que cap alumne quedi a les aules o altres espais no permesos i altres funcions que determini el claustre.

Aspectes materials. Utilització dels serveis materials del Centre

Article 28 Els espais

28.1 L’aula: La seva utilització haurà de ser decidida, en programar cada curs escolar, en funció de les necessitats o d’altres criteris pedagògics. En tot cas, la responsabilitat del manteniment de les aules serà de tots els alumnes i professorat que les facin servir.

28.2 Sala d’Actes: Aquest espai està destinat a usos diversos. Prefectura d’Estudis determinarà i comunicarà al Claustre a l’inici de cada curs escolar, els criteris de prioritat per a l’ús de la mateixa, cas que hi hagi coincidències.

28.3 Biblioteca: Serà utilitzada d’acord amb el règim que estableixi el claustre de professors a començament de curs.

28.4 Espais d’utilització exclusiva de professors o personal no docent: Sala de professors, Seminari/Departaments, despatxos, oficines, arxius,….

28.5 Aules especials: són les aules de tecnologia, dibuix, dibuix artístic, aules d’informàtica, laboratoris de física i química i de ciències naturals, aula d’art i aula de música. La seva utilització quedarà determinada pel professorat que les utilitzen habitualment.

28.6 Espais annexos: està aprovat i especificat pel Consell Escolar que es consideraran espais-perllongació-aules  del  Centre  aquells  emprats  de  manera  habitual  en  alguna activitat acadèmica que es realitza dins l’horari marc d’algun grup escolar i durant l’interval assenyalat per aquest. Aquests són: platja, piscina i poliesportiu, Camp d’Esports Municipal  i   Club   Nàutic.   Això   no   obstant   serà   necessària   la   presència   d’un   adult acompanyant    cada    20    alumnes;     aquests     adults     podran     ser     membres del professorat, pares/mares/tutors legals que s’hi ofereixin. Com a mínim un acompanyant haurà de ser un/a professor/a del centre.

28.7 La cantina: Per aquells alumnes que es queden a dinar es recorda que aquesta activitat es realitza fora de l’horari acadèmic i que la responsabilitat és dels adjudicataris del servei de cantina. El centre procurarà, això no obstant, en la mesura possible oferir tallers i activitats al pati dintre del Pla d’esports del centre en aquest espai de temps.

28.8 Gimnàs: Els alumnes poden deixar, durant les activitats esportives, el material susceptible de ser sostret a les gàbies disposades a tal efecte, per evitar situacions desagradables.

Article 29

Màquines i material auxiliar

29.1 El Centre disposa d’un seguit de mitjans tècnics, el destí dels quals és donar el major suport tècnic possible a les activitats pedagògiques. Del seu manteniment i custòdia n’és responsable el Secretari.

29.2 L’ús dels mateixos fora del Centre haurà d’ésser autoritzat prèviament per la Direcció del Centre.

29.3 Els mitjans adscrits als diferents Seminaris o Departaments quedaran sota la responsabilitat del Cap de Seminari/Departament respectiu.

29.4 Del material de reprografia del Centre se’n podran servir tant els professors com els alumnes. La Direcció del Centre establirà les normes d’ús en cada cas, tenint en compte que només els conserges tindran accés a les màquines.

29.5 El servei de reprografia pels alumnes serà després de l’última classe del matí.

29.6 Els professors hauran de demanar els treballs de reprografia amb un dia d’antelació amb l’obligació d’omplir l’imprès corresponent. En circumstàncies excepcionals, i si la disponibilitat del servei ho permet, es podran efectuar els treballs urgents. Article 30

Cartelleres

Les diverses cartelleres que hi ha al centre estan destinades a informacions oficials, propaganda cultural i a activitats organitzades pel propi centre o qualsevol altre tipus d’informació d’alumnes, professors i pares. Sempre hauran d’estar signats per la persona o grup responsables i col·locats en el lloc que correspongui. Prèviament cal demanar permís a l’Equip Directiu que comprovarà si es compleixen els requisits exigits.

Article 31

Aspectes acadèmico-administratius

31.1 L’Institut desenvolupa els Plans d’estudis vigents i n’ha de facilitar informació a cada alumne/a en el moment de la matrícula.

31.2 Pel que fa al contingut i les possibilitats d’elecció de les assignatures optatives, d’acord amb la capacitat funcional del centre, es donarà a l’alumne la informació necessària amb antelació suficient.

31.3 L’admissió dels alumnes al centre es farà d’acord amb el que assenyali la normativa vigent. La seva aplicació és competència del Consell Escolar del Centre.

31.4 Els terminis de preinscripció i de matrícula hauran d’ésser anunciats amb la publicitat i l’antelació suficient. El no compliment, per part de l’alumne, dels terminis i condicions de matriculació establerts pel centre implica la pèrdua dels drets pertinents.

31.5 La matrícula s’efectuarà d’acord amb els terminis i les condicions que determini la normativa corresponent.

Aspectes pedagògics

Article 32

Avaluacions, exàmens i recuperacions

32.1 Al llarg del curs es faran tres sessions d’avaluació. Les avaluacions ordinàries tenen com objecte no solament establir qualificacions, sinó estudiar totes les qüestions que es plantegin al grup i prendre les mesures que es considerin més convenients. S’informarà els pares respectius del resultat de les avaluacions.

32.2 El delegat/da i sotsdelegat/da o altre representant dels alumnes assistiran a una part de l’avaluació per transmetre al professorat les inquietuds del grup, les seves propostes sobre el funcionament del curs etc.

32.3 Els alumnes tindran una preavaluació a meitat del primer trimestre. S’informarà als pares dels resultats d’aquesta.

32.4 A començament de curs els tutors informaran als pares del criteris d’avaluació de cada matèria. De la mateixa manera podran ser consultats en el web de l’Institut.

32.5 Els Seminaris o Departaments hauran de programar el sistema de recuperació (continguts, forma, etc.) de les matèries suspeses a ESO i a batxillerat i comunicar-lo amb la suficient antelació.

32.6 Igualment es preveuran a ESO i batxillerat les recuperacions de matèries pendents de cursos anteriors, dintre del termini marcat per la normativa vigent i segons calendari proposat per l’Equip Directiu.

32.7 Les reclamacions per part dels alumnes motivades per les qualificacions es regiran per allò que determini el full de disposicions oficials d’inici de curs.

32.8 Els criteris per al pas de curs:

a. Alumnat d’ESO:

4t d’ESO: amb més de 2 matèries no instrumentals suspeses poden passar per decisió de l’equip docent.

b. Alumnat de 1r batxillerat: amb més de 2 matèries suspeses repeteixen.

CAPÍTOL SETÈ

Reglamentació de les activitats

Activitats escolars, sortides, activitats extra-escolars i altres (viatges de fi de curs, intercanvis culturals, etc.)

Article 33

33.1 Activitats organitzades pels departaments didàctics

33.1.1 Activitats de matèria

Són aquelles organitzades per un Seminari/Departament, lligades a la programació d’una assignatura i que poden ser avaluables. Aquestes activitats, que són obligatòries per a l’alumnat, hauran de figurar en la programació del departament.

Donat el seu caràcter obligatori, el seu cost ha de poder ser assumit per la totalitat dels alumnes participants.

El Centre es preocuparà d’atendre la situació dels alumnes que no puguin assumir el cost esmentat. Si a causa de malaltia, lesió o desacord de la família, l’alumne no acudeix a l’activitat romandrà al centre realitzant el treball substitutori que se l’hi haurà encomanat.

Al començament de cada curs escolar, el Consell Escolar determinarà el cost màxim de les activitats obligatòries. Si un Seminari / Departament proposa una activitat obligatòria de cost elevat, en la seva argumentació davant el Consell Escolar ha de presentar elements objectius obtinguts per mitjà d’enquesta o d’altre mecanisme que permetin mesurar el grau de compromís o disposició dels alumnes per participar en l’activitat.

33.1.2 Altres activitats

Són totes aquelles altres activitats, intercanvis culturals, estades lingüístiques, viatges d’estudis, etc., que són proposades per un Departament o un/una professor/a i que responen a finalitats concretes que caldrà especificar en el moment de fer-ne la proposta. Aquestes activitats no són obligatòries per a l’alumnat i per portar-les a terme s’hauran de respectar els requisits especificats en l’article 34.

En el cas de les activitats no obligatòries, el centre vetllarà perquè cap alumne/a deixi de participar-hi per raons econòmiques.

33.2 Activitats de Tutoria o de Coordinació

Són aquelles organitzades pel professor/a tutor/a d’un grup d’alumnes o per la Coordinació d’activitats,a iniciativa pròpia o a proposta d’un grup de professors, per afavorir la convivència i la interrelació entre l’alumnat del grup. Les activitats de tutoria que figurin en el Pla d’acció tutorial, i que tenen una finalitat formativa, són obligatòries per a tots els alumnes del grup al qual vagin dirigides.

Aquelles activitats de convivència o lleure no recollides en el Pla d’acció tutorial no són obligatòries per a l’alumnat i per portar-les a terme s’hauran de respectar els requisits especificats en l’ article 34.

33.3 Activitats organitzades per l’alumnat

Són aquelles que proposa l’alumnat en funció d’aquells objectius que considerin adient potenciar.

Aquestes activitats organitzades s’hauran de sol·licitar al Consell Escolar, amb l’antelació mínima d’un mes, omplint l’imprès corresponent, en el qual constaran entre d’altres les següents dades: Naturalesa de l’activitat, horari, relació d’alumnes organitzadors, relació de professors responsables (mínim de dos o tres segons Pàgina 1 l’activitat). Si l’activitat ha de desenvolupar-se en el recinte escolar, s’haurà d’especificar també els espais del centre afectats per l’activitat, els alumnes responsables de l’ordre, de la neteja d’interior i exteriors, i dels equips audiovisuals si s’escau.

De produir-se desperfectes en les instal·lacions o el material, els alumnes organitzadors es faran càrrec de les despeses que ocasionin la seva reparació o reposició.

33.4 Festes tradicionals

Les Festes Tradicionals que se celebren a l’Institut són la Castanyada, Carnestoltes i Sant Jordi. De la seva organització s’encarregarà el/la Coordinador/a d’Activitats, que tindrà l’ajut del coordinador/a de cicle i els/les tutors/es de 4rt. d’ESO (en el cas de la celebració de la Castanyada i del Carnestoltes) ja que els alumnes d’aquest nivell participaran activament en la seva organització.

33.5 Setmana cultural

És tradicional al centre la celebració de la Setmana de les Arts, amb participació de tots els alumnes, i específicament dels alumnes de Batxillerat artístic. Hi haurà un màxim de 3 activitats per curs vinculades a la celebració durant la Setmana. Si algun professor o professora, necessita alterar l’horari d’alguns alumnes a causa de les activitats de la Setmana haurà de presentar al/a la cap d’estudis, amb una antelació mínima de quinze dies els noms dels alumnes afectats i l’horari en què es produiria l’alteració.

33.6 Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars són aquelles el contingut de les quals no està relacionat amb una assignatura, però que es consideren d’interès per als alumnes. Aquestes activitats s’efectuaran fora de l’horari lectiu.

Cada curs escolar es realitzaran totes aquelles que, a proposta del centre o de l’AMPA, siguin aprovades pel CE.

Una de les activitats extraescolars que el centre valora més i en què esmercen més recursos són els tallers d’estudi assistit. Hi són benvinguts tots els alumnes que hi mantinguin un comportament correcte i si no és així se’ls demanarà que l’abandonin, ja que es tracta d’una activitat no obligatòria i ha d’anar encaminada a la millora acadèmica de tots els assistents.

Article 34 Requisits especials per a les activitats no obligatòries

34.1 Activitats i sortides amb menys de 3 pernoctacions

Les activitats no obligatòries, a més dels requisits generals per la seva organització, han de complir la condició de tenir el vistiplau de l’equip docent del grup afectat i de ser aprovades pel Consell Escolar del centre. A més, perquè es puguin realitzar, aquestes activitats hauran de comptar amb la participació d’un mínim del 80 % dels alumnes del grup per al qual s’organitzin.

34.2 Sortides amb més de 3 pernoctacions

A més del requisits generals i els establertes en el punt 34.1 per a les activitats no obligatòries, les sortides amb més de 3 pernoctacions hauran de complir les condicions següents:

a) El nombre de professors acompanyants serà el que s’estableixi a la normativa oficial.

b) La durada màxima serà de 6 dies lectius.

c) El cost màxim serà revisat anualment pel Consell Escolar cada curs.

d) El viatge haurà de ser aprovat pel Consell Escolar.

e) Els percentatges de participació de l’alumnat necessaris per poder realitzar un viatge vindran determinats per l’equip docent del nivell en qüestió.

Aquestes excepcions concretes les haurà d’aprovar el consell escolar del centre.

f) Els alumnes que no hi participin en l’activitat hauran de continuar amb normalitat les activitats lectives.

g) S’haurà de vetllar perquè el viatge reuneixi les correctes condicions de seguretat.

h) Hi haurà només un viatge amb més de 3 pernoctacions per a cada nivell durant un mateix curs.

i) En el cas de l’ESO, només es podrà realitzar un viatge amb més de tres pernoctacions per cicle.

j) En el cas de 2n de Batxillerat es procurarà que aquestes activitats s’organitzin en el moment del curs que interfereixen el menys possible en el desenvolupament de les activitats lectives ordinàries.

Article 35 Programació i autorització de les activitats

35.1 Les activitats que es realitzin fora del recinte escolar o que modifiquin l’horari lectiu habitual hauran d’ésser programades a l’inici del curs o amb l’antelació mínima d’un trimestre. La seva programació haurà de ser aprovada pel Consell Escolar. Aquesta programació s’haurà d’adequar al calendari escolar del centre.

Amb la finalitat que els membres del Consell Escolar disposin del màxim d’informació al respecte, el Seminari/Departament o professor/a haurà d’omplir una fitxa d’activitats en la qual constaran, com a mínim, les següents dades: Objectius de l’activitat, breu resum de la mateixa, data de realització, nombre de professors/es acompanyants, grups i matèries afectades per l’activitat, hores de les diferents matèries que es deixaran d’impartir per la realització de l’activitat, mitjà de transport i cost de l’activitat.

35.2 En el marc d’aquesta programació, les activitats excepcionalment afegides seran autoritzades pel director i comunicades al Claustre de Professors amb una antelació mínima de 15 dies i al Consell Escolar en la primera reunió d’aquest. En cap cas s’autoritzarà una activitat que no hagi estat prèviament aprovada pel Consell Escolar.

Article 36 Autoritzacions i professorat acompanyant

36.1 Els alumnes menors d’edat que participin en activitats fora del centre necessitaran autorització escrita dels seus pares, mares o tutors, segons model elaborat per l’equip directiu.

36.2 A començament de curs es demanarà als pares una autorització general per aquelles sortides que es facin a peu pel poble. Amb l’antelació suficient , en el seu moment s’informarà als pares, mares o tutors legals del tipus de sortida i del dia i les hores en les quals es realitzarà.

36.3 La relació entre alumnes i professors acompanyants serà de 20/1 a l’ESO i de 25/1 en el Batxillerat. En el cas de les activitats de batxillerat que afectin un nombre inferior a 20 alumnes, el Consell Escolar autoritza que el grup sigui acompanyat per un sol professor. Es farà la mateixa consideració amb els alumnes de batxillerat artístic quan vagin al Parc del Llac (davant de l’institut), encara que el grup classe sigui superior a 20.

36.4 El nombre mínim d’acompanyants majors d’edat per a cada sortida serà de dos, un de les quals, almenys, serà un professor del centre. Quan el nombre d’alumnes sigui superior a 20 (25), s’augmentarà el nombre d’acompanyants en un per cada 20 (25) alumnes o fracció. Excepcionalment, en cas que la complexitat del viatge o sortida ho requereixi, la Direcció del centre podrà augmentar el nombre d’acompanyants si ho considera dient. Concretament, en els viatges a l’estranger, la ràtio serà de 15 alumnes per professor o responsable.

Article 37 Organització de les activitats

Per afavorir el normal funcionament acadèmic del centre, una vegada aprovada una activitat pel Consell Escolar del centre i autoritzada per la direcció, abans de la seva realització caldrà seguir les següents actuacions:

37.1 El/la professor/a responsable:

a) Informarà, a l’inici o al llarg del curs, amb la màxima antelació possible, a la coordinació d’activitats de les dates més adients per a l’activitat tot omplint el model PROPOSTA D’ACTIVITAT, que li serà lliurat per l’esmentada coordinació. Una vegada acceptada l’activitat per part de la Coordinació, i confirmades les dates definitives, s’inclourà al Calendari d’Activitats.

b) El professorat responsable de l’activitat, confirmarà, a la Coordinació d’activitats, amb el termini de 72 hores prèvies a la realització de l’activitat, de totes les circumstàncies que concorrin a la mateixa: horaris, professorat acompanyant, canvis de darrera hora,…

c) Si l’activitat es realitza fora del recinte escolar, adjuntarà la relació d’alumnes que participaran en l’activitat, en el cas que no participi tot l’alumnat del grup.

d) Repartirà, amb una antelació mínima de 15 dies, l’imprès d’autorització als alumnes que han de participar en l’activitat i ho recollirà abans de la realització de l’activitat.

e) Després de la sortida, elaborarà la memòria de la mateixa. Una còpia d’aquesta memòria s’afegirà a la documentació del Departament i una altra es lliurarà a la Coordinació d’Activitats.

37.2 El/la coordinador/a d’activitats i serveis:

El/la coordinador/a d’activitats tindrà les següents funcions:

a) Determinar, juntament amb l’equip directiu, la data més idònia per a la realització de l’activitat, així com els professors acompanyants, d’acord amb la programació general del centre i el Seminari/Departament o professor que la proposa.

Per tal de disminuir al màxim el nombre de classes que es deixin d’impartir, procurarà que el professorat acompanyant a una sortida siguin professors/professores del grup i deixin el mínim nombre possible d’alumnes sense classe.

b) Controlar el mitjà de transport més adient per a l’activitat.

c) Comunicar la realització de l’activitat a la resta del professorat del centre, mitjançant el Calendari d’Activitats.

d) Lliurar al/a la secretari/a del centre una còpia del full de resum econòmic de l’activitat, fent constar la relació de pagaments que s’hagin d’efectuar des del centre: Entrades, transport, beques d’alumnes, transferències.

e) Lliurar, a final de curs, el resum econòmic de totes les activitats realitzades per cada curs i alumne, per tal que es pugui fer el càlcul del saldo corresponent a cada alumne.

f) Elaborar, a final de curs, una memòria de les activitats realitzades, per tal que sigui aprovada pel Consell Escolar.

37.3 L’alumne/a:

a) Omplirà l’imprès d’autorització i el lliurarà, signat pels pares, al professor responsable de l’activitat, amb una antelació mínima de cinc dies respecte de la realització de l’activitat. L’incompliment d’aquesta norma comportarà per a l’alumne la no assistència a la mateixa.

b) Assistirà amb puntualitat a la convocatòria de la sortida. En el cas de no arribar al lloc de trobada de la sortida, l’alumne serà privat del dret a la sortida i s’haurà de dirigir al centre.

Article 38 Assistència al centre

Quan per alguna raó, l’activitat no afecti a tot l’alumnat d’un grup, els que no realitzin l’activitat hauran d’assistir a classe normalment, a menys que s’especifiqui el contrari.

El centre haurà de garantir l’atenció d’aquells alumnes que no participin en les activitats. Aquests alumnes hauran de romandre a les dependències del Centre desenvolupant les activitats programades a tal efecte pel professor o Seminari/Departament responsable de l’activitat.

És obligatori per al professorat que participi en activitats amb alumnes fora del centre deixar feina preparada perquè els alumnes la realitzin en la seva absència.

CAPÍTOL VUITÈ

De la convivència al Centre

Article 39

Ordre dins les classes

39.1 És obligatori, per a la bona marxa d’una classe, mantenir una actitud de respecte a l’activitat que s’està desenvolupant. L’alumne que impedeixi el desenvolupament normal d’una classe pot ser sancionat.

39.2 Les classes no poden ésser interrompudes sense causes justificades, i, si es dóna el cas, s’acudirà al professorat de guàrdia que ho farà constar al full de guàrdia.

Article 40

Ordre fora de les classes

40.1 Quan l’alumnat no tinguin classe o activitats escolars, s’actuarà d’acord amb el que estableix l’article 21. Mai no es podrà romandre als passadissos, altres aules o camps esportius si hi ha, en aquests últims, activitats d’Educació Física.

40.2 El professorat de guàrdia vetllarà perquè la presència d’alumnes fora de les aules en temps de classe no pertorbi el normal desenvolupament d’aquestes.

Article 41

Motos, mòbils, aparells electrònics i altres

41.1 De manera general, no es podrà circular amb moto, bicicletes o altres vehicles unipersonals pel recinte escolar.

41.2 L’ús del telèfon mòbil queda totalment prohibit dins de l’edifici del centre i dins de l’edifici poliesportiu.

41.3 L’ús del telèfon mòbil (o la seva presència) per part de l’alumnat estarà restringit al pati en hores d’esbarjo o a les aules amb el consentiment del professor.

L’ús del telèfon mòbil (o la seva presència) en altres circumstàncies a les plantejades amb anterioritat significarà la seva immediata retirada per part del professorat.

Per recuperar el telèfon mòbil retirat el/la pare/mare de l’alumne/a haurà d’apropar-se personalment al centre, passades 24 hores de la retirada de l’aparell.

En cas que la retirada es faci en divendres l’alumne podrà conservar el mòbil el cap de setmana i l’haurà de lliurar a Secretaria el dilluns a les 9 hores.

41.4 Queda totalment prohibit l’ús per part de l’alumnat d’altaveus de qualsevol tipus al pati del centre.

41.5 No es podran fer fotos ni cap enregistrament audiovisual que atemptin contra la dignitat o la convivència de les persones.

Caldrà l’autorització de la Junta per poder difondre imatges o enregistraments de qualsevol tipus, preservant d’aquesta manera els drets d’imatge de les persones.

Aplicació de la llei de protecció de dades:

Les imatges d’alumnes a la web del centre no podran romandre més de dos anys des de la seva publicació.

En qualsevol moment podrà ser revocat el dret d’imatge, és a dir, s’haurà d’eliminar una imatge de la web del centre per sol·licitud expressa de la família en qüestió.

41.6 Estan prohibits els làsers per la seva perillositat.

41.7 No es podrà circular en patinet ni monopatí pel recinte escolar excepte en les pistes esportives prèvia autorització puntual d’un membre de l’Equip Directiu o del professors de guàrdia. Els patinets i monopatins s’hauran de deixar en els suports destinats a tal efecte.

Article 42

Biblioteca

La Biblioteca és un lloc d’estudi, cal estar-hi en silenci. Altrament, se’n podrà ser expulsat. És obligació de tots complir les normes de préstec i devolució de llibres. En la mesura possible es vetllarà perquè hi hagi una persona que s’encarregui de la gestió i dinamització de la biblioteca, així com del préstec.

Article 43

Instal·lacions i material

43.1 L’Institut és un centre públic i l’hem de tractar com quelcom nostre: cal respectar les instal·lacions i el material.

43.2 L’Institut té un servei diari de neteja, però és obligació de tots col·laborar en la mateixa: col·locant les cadires sobre les taules després de l’última classe, fent servir les papereres, tant a les aules com als espais d’us comú, netejant les taules i cadires si es fa necessari, etc.

43.3 La Direcció responsabilitzarà aquells que no tinguin en compte aquests principis de reparar els desperfectes. Quan manqui el material necessari o quan s’esdevingui qualsevol desperfecte, haurà d’ésser comunicat al tutor o a Secretaria.

Article 44

Fumar

No es pot fumar ni dins de l’edifici ni fora al pati, ni en el conjunt de les instal·lacions del centre.

CAPÍTOL NOVÈ

Règim disciplinari dels alumnes

Article 45

45.1 L’assistència a classe és obligatòria per a tots els alumnes. El professorat té l’obligació de controlar les faltes d’assistència de l’alumnat adscrit a la seva classe. L’alumnat té l’obligació de justificar per escrit les seves absències segons el model de justificació de faltes que li serà donat a consergeria. En el termini de 7 dies, a comptar des de la seva reincorporació a classe, l’alumnat lliurarà al/la tutor/ra aquest imprès, degudament omplert, després d’haver-lo mostrat a tots els seus/seves professors/professores

45.2 El professorat i Equip directiu del centre no tenen cap responsabilitat, ni civil ni penal, en el cas d’inassistència d’un alumne pels fets que aquest pugui perpetrar durant la seva inassistència a l’Institut. Tampoc no la tenen fora de l’horari escolar de l’alumne, horari que ve concretat per prefectura d’estudis. Es recorda que l’hora d’esbarjo no es considera interrupció de l’horari lectiu en el cas de l’ESO. En el cas del batxillerat, els alumnes podran abandonar el centre durant l’esbarjo amb un permís escrit del pare, mare o tutor/ra  legal.

Tant en el cas de l’ESO com en el del batxillerat, sí que es considera interrupció de l’horari lectiu la pausa del migdia.

45.3 És competència del tutor/ra acceptar o no la justificació de les faltes d’assistència comeses per alumnat de la seva tutoria. a la vista dels motius que exposin per escrit els pares/mares, tutors legals o el/la mateix/mateixa alumne/na si està emancipat/da. El/la tutor/ra pot trametre al l’Equip Directiu els justificants que consideri difícilment admissibles.

Article 46

Els alumnes que, per culpa o negligència, malmetin el material o mobiliari del centre poden ser objecte de falta i poden ser obligats a fer-se càrrec de la quantia de la reparació. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares, mares o representants legals dels alumnes en els termes previstos per la legislació vigent. En els casos en què això s’hagi fet de forma anònima i col·lectiva és responsabilitzarà a la totalitat del grup i es repartirà el cost entre els/les alumnes presents en el moment de produir-se els desperfectes, sempre que el Consell Escolar ho consideri oportú.

Article 47

L’alumnat no pot ser expulsats de classe excepte en cas de conducta pressuposada contrària a les normes de convivència i que afecti al desenvolupament de les activitats acadèmiques que s’imparteixen a l’aula. En aquest cas, l’alumne o alumna buscarà el professor o professora de guàrdia (si no ho fa així es considerarà un agreujant a la falta comesa), el qual consignarà l’expulsió al programa de tutoria. A continuació el/la Cap d’Estudis farà la investigació del cas i proposarà una sanció a la direcció.

Article 48

Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures correctores

48.1 S’han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents:

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.

b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar.

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.

d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar.

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material d’aquest o del de la comunitat escolar.

f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, que no constitueixi falta.

g) Exclusió dels viatges l’alumnat amb expedients disciplinaris oberts: “L’equip docent podrà demanar a la Comissió de Convivència excloure de sortides i viatges els alumnes que presentin acumulació d’expulsions i faltes contra la convivència consignades a Weeras per motius disciplinaris; igualment, l’equip docent podrà demanar l’obertura d’expedient disciplinari a aquests alumnes”.

48.2  Les mesures correctores que aquestes normes  preveuen són les següents:

a) Amonestació oral.

b) Compareixença immediata davant del o la cap d’estudis o del director o la directora del centre.

c) Privació del temps d’esbarjo.

d) Amonestació escrita.

e)Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes.

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim d’un mes.

g) Canvi de grup o classe de l’alumne o de l’alumna per un període màxim de quinze dies.

h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l’alumne o l’alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

i) Suspensió del dret d’assistència per un període determinat.

48.3 La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) de l’apartat anterior s’han de comunicar formalment als representants legals dels alumnes i les alumnes, quan aquests són menors d’edat.

48.4 L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’article anterior correspon a:

a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l’article anterior.

b) La persona tutora, la persona cap d’estudis, el director o la directora del centre, escoltat l’alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de l’article anterior.

c) El director o la directora del centre, o la persona cap d’estudis per delegació d’aquest, escoltat el tutor del curs, l’equip docent i l’alumne o l’alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres e), f), g),h)i i) de l’article anterior.

48.5 Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de convivència prescriuen pel transcurs del termini de tres mesos, comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini de tres mesos mes des de la seva imposició.

48.6 En el cas dels alumnes de l’ensenyament obligatori, ESO, a les 15 faltes injustificades el tutor o tutora ho comunicarà per escrit als representants legals de l’alumne o alumna. A les 30 hores injustificades es farà una comunicació per escrit des de Prefectura d’estudis, Si l’alumne/a continua faltant a classe injustificadament es posarà en coneixement dels Serveis Socials de l’Ajuntament i de l’Inspector/a de la zona.

En el cas dels alumnes de Batxillerat es procedirà de la següent manera: a les 15 faltes d’assistència injustificades el tutor ho comunicarà per escrit als pares de l’alumne. A les 30 hores injustificades es farà una comunicació per escrit de el/la Coordinador/a de Batxillerat. A les 45 hores injustificades, des de Prefectura d’estudis s’advertirà per escrit i en superar les 60 els pares rebran l’apercebiment de la Direcció.

En el cas de batxillerat, l’apercebiment a les 60 faltes podrà ser motiu d’obertura d’expedient disciplinari amb la sanció corresponent, que pot arribat a la pèrdua del dret a cursar estudis al centre a partir de les 75 faltes.

Article 49

Faltes

49.1 Són sancionables com a faltes, en els termes i amb el procediment establerts en aquest capítol, les següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre; seran objecte d’obertura d’expedient.

a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració

b) L’agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa.

c) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives; Les accions comeses per mitjans digitals que tinguin repercussió en el centre alterant-hi la convivència.

d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i material acadèmic.

e) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.

f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre.

g) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.

h) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el centre.

49.2 Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l’article anterior són les següents:

a) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d’aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.

b) Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.

c) Canvi de grup o classe de l’alumne.

d) Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació que l’alumne o l’alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El tutor o tutora ha de lliurar a l’alumne o a l’alumna un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua.

e) Privació de cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior.

f) Inhabilitació definitiva o pèrdua del dret de cursar estudis al centre en el qual s’ha comès la falta.

49.3 Les conductes anteriors seran objecte d’estudi per part del Cap d’estudis, que traslladarà la proposta de sanció a la direcció i/o Comissió de convivència, la qual determinarà la sanció definitiva.

49.4 Correspon al director o a la directora del centre incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a l’alumnat.

49.5 L’inici de l’expedient s’ha d’acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies des del coneixement dels fets.

49.6 La decisió d’inici de l’expedient s’ha de notificar a la persona instructora, a l’alumne o a l’alumna i als seus pares.

49.7 Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l’activitat del centre la direcció, podrà adoptar la decisió d’aplicar alguna mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden ser mesures provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret d’assistir a determinades classes o activitats o del dret d’assistir al centre per un període màxim de cinc dies lectius. Cas que l’alumne o alumna sigui menor d’edat, aquestes mesures amb caràcter obligatori s’han de comunicar als seus pares. El director o la directora pot revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades.

49.8 Quan la resolució de l’expedient comporti una sanció de privació temporal del dret d’assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir.

49.9 Les faltes prescriuen pel transcurs d’un termini de tres mesos comptats a partir de la seva comissió. Les sancions prescriuen en el termini de tres mesos des de la seva imposició.

Article 50

Vaga

Els alumnes tenen dret a manifestar-se i expressar les seves idees dins el marc reglamentari. L’assemblea d’estudiants és l’òrgan que té l’alumnat per recollir informació de l’exterior i fer difusió a l’Institut a través dels delegats i delegades.

El Consell Escolar considerarà autoritzada la vaga d’alumnes si es compleixen tres requisits: quan sigui una convocatòria oficial, els alumnes portin la corresponent autorització de pares, mares o tutors/tutores legals  i s’hagi presentat la sol·licitud raonada i signada pels delegats o delegades de classe a la direcció amb una antelació de 48 hores

Quan es compleixin els requisits marcats per a la vaga, el Consell Escolar, a través del seu president /a , concedirà el permís, sempre i quan les famílies signin la butlleta que a tal efecte es repartirà mostrant el seu acord amb la participació del seu fill/a en la vaga.

Data de l’última actualització: 22 d’octubre de 2019