Help with Search courses
A l’institut tenim un hort on practicarem l’agricultura biològica, també anomenada ecològica, orgànica o biodinàmica. L’objectiu fonamental de l’agricultura ecològica és obtenir aliments de màxima qualitat sense malmetre el medi ambient i conservant la fertilitat del sòl, mitjançant la utilització adequada dels recursos i sense l’ús de productes químics de síntesi.

Aquest curs estudiem les instal·lacions i el manteniment de l'habitatge, pneumàtica, electrònica analògica i digital, tecnologia de control i robòtica.

A segon de tecnologia industrial es treballa els sistemes mecànics: els principis de màquines, la termodinàmica i les màquines tèrmiques i l'oleohidràulica. Els sistemes electrotècnics: l'electromagnetisme, el corrent altern i les màquins elèctriques. Els sistemes automàtics: els circuits industrials i l'electropneumàtica, els sistemes digitals i els sistemes de control i la robòtica. Els sistemes de fabricació: la metrologia i la normalització, la indústria metal·lúrgica, química i tèxtil i els residus industrials i els elements d'organització industrial.