Normativa d’Organització Interna

Normativa de funcionament de l’Institut Domènec Perramon (document íntegre – 2012):    enllaç

 

Extracte:

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN. RÈGIM DISCIPLINARI ( NOFI )
Les faltes podran ser conductes contràries a les normes de convivència del centre i conductes greument perjudicials per la convivència en el centre.

Són faltes de conductes contràries a les normes de convivència del centre:

 • Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència.
 • Qualsevol acte d’incorreció i desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa.
 • Qualsevol acte injustificat que alteri el desenvolupament normal de les activitats del centre.
 • Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat educativa.
 • El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.

Qualsevol altre incorreció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escoltar, que no constitueixi falta.

Són faltes de conducta greument perjudicials per a la convivència en el centre:

 • Els actes d’indisciplina, injúria o ofenses greus contra membres de la comunitat educativa.
 • L’agressió física o amenaces greus contra els altres membres de la comunitat educativa.
 • El deterioriament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.
 • Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre.
 • Les actuacions o les incitacions a la realització d’actes perjudicials a la salut i a la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.
 • La reiteració de faltes contràries a les normes de convivència.

 

PER CONVIURE MILLOR.  NORMES MÍNIMES DE  CONVIVÈNCIA
A l’institut ens hi passem moltes hores, per això és un lloc destacat de convivència en la nostra vida diària. Ara bé, perquè l’estada a l’institut resulti agradable per a tots el valor fonamental han de ser el respecte als altres i a l’entorn, tot evitant perjudicar-los.
Així doncs, caldrà que valorem aquestes mínimes normes:
1. A l’aula.El comportament a l’aula haurà de ser l’adequat per seguir correctament les explicacions del professor/a.

 • Els alumnes entreran sense córrer
 • No es podrà mastegar xiclets, pipes..
 • No es pot menjar.
 • No es portaran gorres.
 • Els telèfons mòbils han d’estar apagats.

2. Els passadissos.

Els passadissos és lloc de pas. Durant el canvi d’aules tots hi coincidims. És, doncs, un lloc on cal saber estar, i especialment, tractant-se d’un espai força reduït.

Cal:

 • Evitar seure al terra.
 • No correr pels passadissos.
 • Evitar empentes i altres tipus de jocs que impliquin moviments bruscos.
 • Mantenir-los nets, evitant llençar papers al terra.
 • No menjar.
 • Cap alumne/a es quedarà en els passadissos durant l’horari de pati.
3. El pati.

El pati és també un espai de convivència. Per tant:

 • En sortir de l’aula els alumnes es dirigiran directament al pati. Ningú pot quedar-se a l’aula o dintre l’institut. Durant l’estona de pati, els alumnes podran ultilitzar els lavabos exteriors.
 • Només es podrà menjar al pati. Els alumnes mantindran net el pati, utilitzant les papereres que s’hi troben distribuïdes.
 • S’evitaran els jocs i actes violents que puguin perjudicar els altres.
 • Els alumnes de batxillerat i de 4t amb 16 anys podran sortir fora de l’institut, sempre ho acreditin amb l’autorització corresponent de les famílies. La sortida s’efectuarà durant els primers cinc minuts de pati. Després la porta es tancarà. Cinc minuts abans d’iniciar-se les classes, el professor/a de guàrdia obrirà de nou la porta.
4. Quan falta un professor.

 • Durant l’absència d’un professor/a, el grup-classe esperarà l’arribada del professor/a de guàrdia.

Els alumnes de batxillerat podran anar al bar o sortir del centre

5. Un institut sense fums.

 • Dintre de tot el recinte de l’institut (inclòs el pati) està prohibit fumar.

6. Puntualitat.

 • S’ha de ser puntuals tant a primera hora com entre hores. Les portes del barri es tancaran a les 8:10 i no es podrà entrar al centre fins a les 9:00 excepte si es porta un justificant oficial ( del metge, jutjat,… )